Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z pożn. zm.), wprowadziła nowy instrument rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), który przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r., zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy, środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

Na podstawie art. 69b ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z poźn. zm.) na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie: kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w wysokości: 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS można przeznaczyć  na:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Szczegółowe informacje udzielane są przez powiatowe urzędy pracy.


KFS informacje  ulotka

KFS informacje broszura

 


 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2015 – spotkania z pracodawcami  z województwa podlaskiego

 

W marcu 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zorganizował spotkania konsultacyjne z pracodawcami z województwa podlaskiego, których celem była promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Spotkania odbyły się:

-        w Białymstoku dnia 2 marca 2015 r. w Hotelu 3TRIO,

-        w Łomży dnia 5 marca 2015 r. w Restauracji Amadeus,

-        w Suwałkach dnia 10 marca 2015 r. w Parku  Naukowo-Technologiczny Polska- Wschód.

 Na spotkaniach zaprezentowano możliwości kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS-u, dobrą praktykę w postaci firmy, która skorzystała ze środków KFS w 2014 roku, ofertę rozwoju zawodowego pracowników oferowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz w Suwałkach zaprezentowano program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” na utworzenie stanowiska pracy realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo pracodawcy zainteresowani złożeniem wniosku w ramach KFS-u oraz zainteresowani innymi formami wsparcia w ramach usług urzędów pracy, mieli możliwość konsultacji z pracownikami z powiatowych urzędów pracy oraz z wojewódzkiego urzędu pracy na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach.

W spotkaniach uczestniczyło 119 przedstawicieli firm ( w Białymstoku – 49 osób, w Łomży – 40 osób, w Suwałkach – 30 osób) reprezentujących pracodawców różnych branż z MŚP oraz z dużych przedsiębiorstw.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share