Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Kształcenie ustawiczne

Termin „kształcenie ustawiczne” używany jest często zamiennie z określeniami: kształcenie ciągłe, kształcenie permanentne, edukacja permanentna, kształcenie nieustające, oświata ustawiczna, uczenie się przez całe życie (ang. lifelong learning).

„Kształcenie ustawiczne - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny” (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.3 ust.17);

Idea kształcenia ustawicznego to:

  • wszechstronna koncepcja, która obejmuje formalne i nieformalne uczenie się rozciągnięte na przestrzeni całego życia jednostki i umożliwiające jej osiągnięcie najpełniejszego rozwoju w życiu osobistym, społecznym i zawodowym,
  • koncepcja obejmująca zespół perspektyw, sposobów i środków edukacyjnych, dzięki którym każdy może bardziej rozwijać swoje zdolności i aspiracje na przestrzeni całego życia,
  • to całożyciowy system w tym sensie, że obejmuje on wszystkie formy uczenia się w ciągu życia.

Odbywa się ono poprzez uczestnictwo w: szkoleniach, kursach zawodowych lub hobbystycznych, studiach podyplomowych, wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, poprzez czytanie czasopism edukacyjnych, oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share