Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wybrane akty prawne i dokumenty programowe dotyczące kształcenia ustawicznego w Polsce

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149) - pobierz ustawę

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy -  pobierz rozporządzenie

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - pobierz rozporządzenie

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych - pobierz rozporządzenie

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Strategie i programy krajowej polityki w zakresie kształcenia ustawicznego:

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015
Krajowa Plan Działań na rzecz Zatrudnienia  na lata 2015-2017

Regionalne dokumenty strategiczne i programowe wyznaczające kierunki kształcenia ustawicznego:

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku
Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 r.

Krajowe Ramy Kwalifikacji(pdf)

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share