Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Agencje Zatrudnienia

Wykaz agencji zatrudnienia

AGENCJE ZATRUDNIENIA to podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jest to działalność regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
• pośrednictwa pracy
 - na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 - poza granicami kraju
• doradztwa personalnego
• poradnictwa zawodowego
• pracy tymczasowej
wymagającą wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149) wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu.

Na terenie województwa podlaskiego powyższe zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku będący jednostką organizacyjną samorządu województwa podlaskiego.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WPIS DO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA
1. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia dokonuje wpisu do rejestru na podstawie  wniosku podmiotu zamierzającego prowadzić działalność jako agencja zatrudnienia.
2. Wraz z wnioskiem podmiot składa:
- oświadczenie dla ubiegających się o certyfikat agencji zatrudnienia;
- potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 200 zł na konto:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

Nr konta:  36 1500 1344 1213 4003 1694 0000
z dopiskiem - "Wpis do rejestru agencji zatrudnienia".

Dowód wpłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty.

3. Marszałek województwa wydaje Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Ponadto:

• Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zobowiązane są do składania informacji z działalności w terminie do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wykreśleniem agencji z KRAZ.
• Podmiot może zostać wykreślony z rejestru na własny wniosek lub w przypadku naruszenia przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia na pisemny wniosek  podmiotu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Nr konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

z dopiskiem: "Za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia".

 

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia - obowiązuje od 23.08.2013 r.

 Wzór wniosku, który muszą złożyć podmioty ubiegające się o wpis do w/w rejestru.

 Wzór oświadczenia dla ubiegających się o certyfikat

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share