Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Wpis do RIS dokonywany jest w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis, przekazanego przez instytucję szkoleniową, w formie papierowej lub elektronicznej, do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji.

1. Warunkiem uzyskania wpisu jest:

złożenie WNIOSKU w formie papierowej (wypełnionego dwustronnie) lub elektronicznej, którego wzór określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236 poz. 2365 z późn. zm.). W przypadku prowadzenia przez instytucję oddziałów, należy wypełnić dla każdego z nich oddzielny formularz. Do wniosku należy dołączyć:

  •  kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest edukacja pozaszkolna;
  •  kopię dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości.

2. Instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować wojewódzki urząd pracy o

- zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii w terminie miesiąca od dnia wystąpienia tych okoliczności,

- w terminie do 31 stycznia każdego roku o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym (według podanego wzoru POWIADOMIENIA) wraz z formularzem WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO wypełnionym w formie pisemnej (dwustronnie). W przypadku prowadzenia przez instytucję oddziałów, należy wypełnić dla każdego z nich oddzielny formularz.

3. Wykreślenie z RIS następuje:

  • na wniosek instytucji szkoleniowej,
  • w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149),
  • w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,
  • w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

W celu rozszerzenia funkcjonalności Rejestru Instytucji Szkoleniowych poniżej znajduje się interaktywny formularz wniosku o wpis do RIS. Instytucja może sama wypełnić aktywny formularz wniosku, a następnie go wydrukować.

Wpis do rejestru zostanie dokonany po dostarczeniu wersji papierowej wydruku (wraz z załącznikami, których mowa wyżej), do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

W celu dokonania wpisu do RIS należy kliknąć poniższy baner:

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.

Kontakt w sprawie RIS – tel. 85/7497213

Do pobrania:

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share