Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia

 

Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich
w województwie podlaskim
  

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zainicjował powołanie Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim. Partnerstwo, ma za zadanie połączyć wiedzę, doświadczenia i inicjatywy różnych osób i instytucji działających na rynku pracy i zainteresowanych realizacją ambitnych przedsięwzięć.

Celem partnerstwa jest promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim poprzez wymianę informacji, inicjowanie i realizację przedsięwzięć, promowanie i rozwijanie kształcenia ustawicznego i zawodowego w regionie oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk służących rozwojowi rynku pracy.

Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich działa na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej i nie jest samodzielną organizacją, ani też odrębnym podmiotem w rozumieniu przepisów prawa. Członkiem Partnerstwa mogą zostać różnorodne podmioty działające w obszarze rynku pracy lub w jego otoczeniu w województwie podlaskim. Zasady działania Partnerstwa określa Umowa Partnerstwa oraz regulamin.

Dnia 20 czerwca 2013 roku na konferencji pt. „Dialog i współpraca w budowaniu rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim” nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy Partnerstwa lokalnego przez instytucje, które zadeklarowały współpracę w ramach Partnerstwa.  

 

Zapraszamy do Partnerstwa lokalnego podmioty zainteresowane pracą na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy - Deklaracja przystąpienia do Partnerstwa

Partnerzy:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
 12. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
 13. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
 14. Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
 16. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 17. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 18. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 19. Podlaski Związek Pracodawców
 20. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 21. Politechnika Białostocka
 22. Uniwersytet w Białymstoku
 23. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 24. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 25. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
 26. Zakład Doskonalenia Zawodowego
 27. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 28. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
 29. Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 30. Podlaska Izba Rolnicza
 31. Narodowe Forum Doradztwa Kariery - Podlaskie Forum Doradztwa Kariery
 32. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku 
 33. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 
 34. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

 

Dokumenty (pdf):

Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego

Umowa Partnerstwa

Regulamin Partnerstwa

 


 Kolejne spotkanie w ramach działającego w województwie podlaskim  Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich odbyło się dnia 17 czerwca 2015 roku w Białymstoku w Hotelu Esperanto.

W pierwszej części spotkania  zaprezentowane zostały  zagadnienia dotyczące  metody rekrutacji przez symulację w praktyce oraz działania związane z wdrożeniem MRS (Metody Rekrutacji przez Symulację) wypracowane w ramach projektu innowacyjnego „Nowy Model Rekrutacji – partnerstwo na rynku pracy” współfinansowanego z EFS i realizowanego przez  członków Partnerstwa - Narodowe Forum Doradztwa Kariery i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. 

W drugiej części spotkania przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium  Terytorialnego – referatu w   Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  przedstawił zadania i obszar działalności jednostki, natomiast pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku omówił temat  dot. źródeł i sposobów pozyskiwania danych statystycznych dotyczących m.in. rynku pracy. 

W podsumowaniu spotkania przedyskutowano plan  pracy  w ramach Partnerstwa lokalnego oraz wybór obszarów tematycznych przez członków Partnerstwa.  Określone zostały trzy obszary tematyczne:  Kształcenia ustawicznego i zawodowego, Poradnictwa zawodowego oraz  Młodzieży.  Członkowie Partnerstwa za pomocą ankiety  mogli wskazać wybrane przez siebie obszary tematyczne oraz  propozycje tematów do omówienia w wybranych grupach tematycznych.

 

Prezentacje ze spotkania:

 1. Metoda rekrutacji przez symulację w praktyce – PUP Bielsk Podlaski
 2. Działania związane z wdrożeniem MRS – Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 3. Prezentacja dot. Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 4. Prezentacja dot. źródeł i sposobów pozyskiwania danych statystycznych na rynku pracy – Wydział Badań i Analiz WUP

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Lider „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim” oraz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – realizator projektu „Partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia przyjaznego rodzinie” PO KL w ramach wspólnej inicjatywy w dniu 15 kwietnia 2015 r. zorganizował spotkanie z udziałem członków Partnerstw lokalnych i zaproszonych gości.

Pierwsza część spotkania poświęcona była działaniom WUP w Białymstoku w zakresie badań planowanych do realizacji w 2015 r., kryteriom wyboru w konkursach w ramach osi I PO WER oraz określeniu dalszych kierunków prac „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich”.

Przedmiotem drugiej części spotkania była prezentacja założeń oraz konsultacje strategii wypracowanych w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia przyjaznego rodzinie” dotyczących godzenia pracy z życiem rodzinnym oraz kształcenia ustawicznego opiekunów osób zależnych w województwie podlaskim.

Program spotkania

Prezentacja nt. badań prowadzonych przez WUP w Białymstoku

Prezentacja dotycząca kryteriów wyboru w konkursach na rok 2015 w ramach osi I PO WER

 


 

W dniu 5 grudnia 2014 r. w Białymstoku członkowie partnerstwa oraz zaproszeni goście spotkali się po raz kolejny w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim, aby poznać potencjalne obszary działań i współpracy określonych w programach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

W pierwszej części seminarium zaprezentowano główne założenia programu „Gwarancje dla młodzieży” określającego kierunki wsparcia osób młodych na rynku pracy oraz przedstawiono zakres działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku obejmujący przygotowanie do konkursów regionalnych w ramach PO WER w roku 2015. Kolejna prezentacja dotyczyła programu Erasmus+ pod kątem możliwości realizowania projektów edukacyjnych i mobilnościowych. Pierwszą część spotkania zakończyło podsumowanie konkursu „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy” organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, podczas którego Pani Janina Mironowicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wręczyła wyróżnienia laureatom konkursu.

W drugiej części spotkania uczestnicy zapoznali się z ogólnymi założeniami systemu wyboru projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach Osi I. Młodzi na rynku pracy, skierowanej na wsparcie osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież  NEET). Następnie przedstawiona została prezentacja dotycząca wizyty studyjnej, która odbyła się  w październiku 2014 r. w Krakowie w ramach Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Prezentacja ta stała się wstępem do dyskusji pod kątem dalszych prac w ramach Partnerstwa. Uczestnicy na koniec spotkania otrzymali ankietę, w której mogli wskazać swoje propozycje współpracy w wybranych grupach tematycznych oraz zgłosić propozycję tematów w zakresie prac w ramach partnerstwa w kolejnym roku.

 Program spotkania

 Ankieta dla członków Partnerstwa

 

 


 

Kolejne spotkanie w ramach powołanego Partnerstwa lokalnego odbyło się dnia 27 maja 2014 roku.

Celem spotkania było zaprezentowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Kompetencji (POK) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz dobrych praktyk i doświadczeń wypracowanych w projekcie „Nowy model rekrutacji – partnerstwo na rynku pracy”, w którym jednym z realizatorów jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

W drugiej części spotkania została zaprezentowana „Sytuacja na podlaskim rynku pracy w zakresie kompetencji” oraz ustalono harmonogram prac w Partnerstwie na 2014 rok.

Program 

Prezentacje ze spotkania:

 1. Pomorskie Centrum Kompetencji - informacja, prezentacja
 2. Nowy model rekrutacji - informacja, prezentacja
 3. Sytuacja na podlaskim rynku pracy

 


 

 

 

Pierwsze spotkanie w ramach powołanego Partnerstwa lokalnego odbyło się dnia 26 listopada 2013 roku. Celem spotkania było zintegrowanie szerokiego grona Partnerów, poznanie oczekiwań w zakresie kierunków dalszych działań Partnerstwa, a także zaprezentowanie tematów związanych z nową perspektywą finansową 2014-20120 i aktualnymi wynikami badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

W pierwszej części spotkanie miało formę warsztatową pod kątem skutecznego budowania zespołu. Każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się co może wnieść on i jego instytucja do prac związanych z budowaniem Partnerstwa. W wyniku zajęć warsztatowych powstał dekalog pracy w Partnerstwie.

Druga część spotkania miała charakter informacyjny.

Program spotkania

 

 Prezentacje ze spotkania:

1. Nowa perspektywa finansowa, założenia RPOWP 2014-2020

2. Popyt na pracę w świetle Podlaskiej Mapy Zawodów i Kwalifikacji

3. Jak identyfikować potrzeby rozwojowe pracowników

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share