Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

Do zakresu zadań Wydziału Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. przygotowywanie, realizacja i monitoring regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
 2. opracowywanie propozycji kryteriów podziału oraz propozycji podziału środków Funduszu Pracy przekazanych na finansowanie zadań w województwie, a dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowania innych fakultatywnych zadań, w oparciu o kryteria określone przez Sejmik,
 3. ocena i opiniowanie wniosków PUP z województwa podlaskiego o przyznanie dodatkowych kwot środków Funduszu Pracy z ,,rezerwy" ministra właściwego do spraw pracy,
 4. inicjowanie i realizacja działań skierowanych na rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 5. współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez:
  1. prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie,
  2. wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
  3. prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
  4. popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
 6. koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej  finansowanych z Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
 7. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych,
 8. coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy,
 9. współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
 10. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
 11. prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 12. współpraca z partnerami rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 13. współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 14. wydawanie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamierzających podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 15. potwierdzanie okresów zatrudnienia za granicą,
 16. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:
  1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich   dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
  2. wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 17. prowadzenie spraw z zakresu służby zastępczej,
 18. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków UE,
 19. realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym (KFS), w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
 20. inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy,
 21. zlecanie działań aktywizacyjnych,
 22. współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy,
 23. przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy  określonej w ustawie oraz ich udostępnianie publicznym służbom zatrudnienia lub innym podmiotom realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań,
 24. zamykanie pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL i  ZPORR w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 25. opracowywanie, realizacja i rozliczanie projektów własnych w zakresie tematyki wchodzącej w zakres działalności WUP, oprócz projektów badawczych, w tym m.in.:
  1. opracowanie koncepcji i przygotowanie aplikacji dla projektów własnych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działalności WUP oraz kierunków rozwoju województwa podlaskiego,
  2. zarządzanie i koordynowanie realizacji oraz rozliczania projektów własnych,
  3. prowadzenie dokumentacji projektowej,
  4. przygotowywanie projektów umów i porozumień niezbędnych dla realizacji projektów własnych,
  5. kontrola merytoryczna dowodów księgowych dotyczących wydatków związanych
   z realizacją projektów własnych,
  6. sporządzanie wniosków o płatność,
  7. bieżące monitorowanie zgodności realizacji zadań i ponoszonych wydatków z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności i planem finansowym WUP,
  8. współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP w zakresie realizowanych zadań projektowych.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share