Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Informacje w zakresie świadczeń dla bezrobotnych dla osób powracających z krajów UE/EOG lub Szwajcarii oraz wyjeżdżających do tych krajów

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej ubezpieczeń na wypadek bezrobocia stanowi ważną część ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego wolnego przepływu pracowników.

Podstawowe zasady koordynacji przepisów w części dotyczącej bezrobocia zostały sformułowane w następujących aktach  prawnych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009z dnia 16 września 2009 r.dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 1118, z późn. zm.)

POTWIERDZENIE OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA WŁASNY RACHUNEK przebytych w krajach UE/EOG oraz w Szwajcarii - czytaj więcej >>>

TRANSFER ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH powracających z krajów UE/EOG i Szwajcarii i udających się do tych krajów - czytaj więcej >>>

DRUKI DO POBRANIA - czytaj więcej >>>

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share