Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zaświadczenia stwierdzające wykonywanie działalności na terenie RP

Zaświadczenia które stwierdzają charakter, okres oraz rodzaj działalności
wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Od dnia 10 października 2007r. organem właściwym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla potrzeb uznawania kwalifikacji w celu wykonywania niektórych rodzajów działalności w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o potwierdzenie doświadczenia zawodowego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – marszałek właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia przy wykonywaniu działalności.

 

W Województwie Podlaskim Marszałek Województwa Podlaskiego upoważnił do wydawania zaświadczeń – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 

Zaświadczenia wydawane są na wniosek zainteresowanego. Celem zaświadczenia jest potwierdzenie doświadczenia zawodowego dla potrzeb uznania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania niektórych rodzajów działalności w państwach członkowskich UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej. Zaświadczenie zawiera informacje o przebiegu doświadczenia zawodowego z podziałem na wykonywanie działalności na własny rachunek, zatrudnienie przy wykonywaniu działalności, w tym w charakterze dyrektora lub na stanowisku kierowniczym.

 


Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 50 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt), na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Nr: 36 1500 1344 1213 4003 1694 0000 tytułem:
Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie zawodowe. 

 
Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394). 
  • Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 90. poz. 549).

Adresy i telefony kontaktowe:
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
tel. 85-7497200 - sekretariat, lub
tel. 85-7497213,
faks: 85-7497209

Załączniki do pobrania: 

  
 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie
     zaświadczenia

 

Przydatne strony:

 


Przydatne materiały informacyjne do stosowania przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

regulowane zawody i działalności w RP, opis wymagań kwalifikacyjnych

 dane teleadresowe polskich organów właściwych oraz ośrodków informacji w zakresie uznawania nabytych w państwach członkowskich kwalifikacji zawodowych 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share