Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zlecanie działań aktywizacyjnych

Ogólne informacje dotyczące zadania

Marszałek Województwa, w imieniu którego działa Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w ramach środków Funduszu Pracy może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Podstawą do realizacji tego zadania jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z późn. zm.) art. 66d-66j.

Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.

Zlecanie działań aktywizacyjnych jest rozwiązaniem, które z jednej strony ma na celu zwiększenie dostępu osób bezrobotnych do oferty dostępnej na otwartym rynku, z drugiej zaś pozwala samorządowi województwa reagować na problemy pojawiające się na regionalnym rynku pracy. Jest to rozwiązanie o charakterze fakultatywnym, decyzja o jego zastosowaniu powinna wynikać z faktycznego zapotrzebowania urzędów pracy na działania realizowane w formule „kontraktacji”.

Wykonanie działań aktywizacyjnych może być zlecone agencji zatrudnienia, która realizowała usługi pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy.  Spełnienie warunku potwierdzone powinno być w złożonej marszałkowi informacji o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 19f ww.  ustawy.

Działaniami aktywizacyjnymi obejmuje się długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony profil pomocy II lub III. 

Wojewódzki Urząd Pracy dokonuje w ramach województwa wyboru powiatów z których są kierowani bezrobotni do realizatora w danym województwie, uzgadnia z Powiatowymi Urzędami Pracy  zakres i warunki zlecania działań aktywizacyjnych oraz przygotowuje i przeprowadza procedurę wyboru realizatora w drodze zamówień publicznych. WUP zawiera z wybranym realizatorem oraz z powiatowymi urzędami pracy umowę o świadczenie działań aktywizacyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy dokonuje rekrutacji i kieruje bezrobotnych do realizatora. Skierowanie bezrobotnego do realizatora nie powoduje utraty statusu bezrobotnego. W okresie udziału bezrobotnego w działaniach aktywizacyjnych świadczonych przez realizatora w ramach zlecania działań aktywizacyjnych powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.

 

Zlecanie działań aktywizacyjnych w województwie podlaskim w latach 2015-2017
(I edycja)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, na realizację zlecania działań aktywizacyjnych w województwie podlaskim w latach 2015-2017, decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki w wysokości 8.180.200,00 zł. Po ustaleniu zakresu i warunków zlecania z wybranymi do udziału powiatowymi urzędami pracy, WUP zorganizował i przeprowadził w formie przetargu nieograniczonego procedurę wyboru realizatora usługi. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej, z pięciu złożonych ofert, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” z Olsztyna. Dnia 18 marca 2015 r. podpisana została umowa o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych, której stroną obok WUP i realizatora są wybrane powiatowe urzędy pracy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach powyższej usługi wsparciem objętych zostanie 818 osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym II lub III profilem pomocy z terenu działania czterech powiatowych urzędów pracy, w tym po 200 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie, Łomży i Kolnie i 218 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku. Zadaniem realizatora będzie doprowadzenie bezrobotnych do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, a następnie utrzymanie ich w zatrudnieniu. W tym celu prowadzone będą działania aktywizacyjne składające się z czterech etapów trwających łącznie 15 miesięcy. Pierwszym z nich będzie dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej uczestników w celu zidentyfikowania ich możliwości, potrzeb oraz czynników decydujących o bezrobociu. Następnym krokiem będzie realizacja działań dobranych podczas pierwszego etapu, będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby.  Dodatkowo, mogą  zostać zastosowane czynniki motywacyjne nie tylko związane z aktywizacją zawodową, ale też z sytuacją osobistą czy rodzinną, takie jak zwrot kosztów dojazdu czy zapewnienie opieki nad dzieckiem. Kolejnym elementem będzie współpraca z pracodawcami zapewniająca pozyskiwanie odpowiednich ofert oraz pośrednictwo pracy prowadzące do zatrudnienia bezrobotnych. Ostatni etap to okres rozliczenia działań aktywizacyjnych obejmujący wsparcie uczestników w utrzymaniu odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. W ramach powyższych etapów, realizator wynagradzany będzie za efekty swoich działań, jakimi będą przywrócenie na rynek pracy osoby bezrobotnej i utrzymanie jej w zatrudnieniu zgodnie z poniższym schematem.

 

Istotą zlecania działań aktywizacyjnych jest praca z osobami bezrobotnymi najbardziej oddalonymi od rynku pracy w celu zmotywowania ich do podjęcia zatrudnienia. W związku z powyższym, realizator usługi zobowiązany jest do osiągnięcia określonych wskaźników:

- skuteczności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50 % – jest to stosunek liczby bezrobotnych, którzy w wyniku działań Wykonawcy podjęli i utrzymali odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 dni, do liczby bezrobotnych, którzy na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgłosili się do Wykonawcy; wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej jest ustalany według stanu na pierwszy dzień po upływie 14 dni od dnia zakończenia realizacji działań aktywizacyjnych.

- utrzymania w zatrudnieniu na poziomie co najmniej 30 % – jest to stosunek liczby osób, które po upływie 90 dni od dnia podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej w wyniku działań Wykonawcy nadal pozostają w zatrudnieniu, do liczby bezrobotnych skierowanych do zatrudnienia przez Wykonawcę; wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu jest ustalany według stanu na pierwszy dzień po upływie 90 dni od dnia zakończenia realizacji działań aktywizacyjnych.

Realizator w ciągu 15 miesięcy przeprowadzi działania aktywizacyjne i pośrednictwo pracy w stosunku do wszystkich uczestników a następnie przez 6 miesięcy będzie pracował nad   utrzymaniem ich w zatrudnieniu. Zakończenie realizacji usługi przewidywanie jest na koniec marca 2017 r.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share