Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Służba zastępcza - dokumenty

Służba zastępcza polega na wykonywaniu w czasie pokoju prac na rzecz:

  • ochrony środowiska,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi,
  • administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz organizacjach pożytku publicznego, zwanych dalej podmiotami.

Skierowanie do odbycia służby zastępczej w organizacji pożytku publicznego, którą jest jednostka organizacyjna kościoła lub związku wyznaniowego mająca osobowość prawną następuje wyłącznie za zgodą i na wniosek poborowego.

Służba zastępcza trwa 18 miesięcy, a dla absolwentów szkół wyższych trwa 6 miesięcy.
Po odbyciu służby zastępczej poborowi są przenoszeni do rezerwy w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej określa zasady przeznaczania do służby zastępczej, kierowania do jej odbycia oraz odbywania służby zastępczej przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby.

Uwaga!

Z dniem 30.12.2009 r. wejdzie w życie  art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitrej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278).

Stosownie do postanowień ww. przepisu, z dniem 30.12.2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwalnia się z tej służby.

Osoby odbywające służbę zastępczą, z dniem zwolnienia ze służby zastępczej, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.

>> otwórz ustawę <<

Dodatkowe informacje na temat służby zastępczej:

1.

 Przeznaczenie do służby zastępczej- podstawowe warunki

2.

 Podmiot– warunki przyjęcia poborowego

3.

 Kierowanie poborowego do odbycia służby zastępczej

4.

 Zwrot kosztów poborowemu

5.

 Odroczenia

6.

 Obowiązki podmiotu

7.

 Urlop poborowego

8.

 Zwolnienie od pracy

9.

 Nieobecność poborowego

10.

 Zawieszenie służby zastępczej

11.

 Zwolnienie poborowego ze służby zastępczej

12.

 Powiadomienia

13.

 Przeniesienie do rezerwy

14.

 Szczególne uprawnienia poborowych

15.

Akty prawne w zakresie zastępczej służby poborowych - więcej>>>

16.

 Oferta podmiotu

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie służby zastępczej:

>>wzór wniosku<<  

Wniosek należy przesłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawanych

Wydział Służby Zastępczej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw pracy na odbywanie u nich służby zastępczej przez poborowych dla województwa podlaskiego.

>> wykaz<<

Kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy
15-354 Białystok
ul. Pogodna 22
tel. (085) 749 72 36
e-mail:marzanna.wawrzonkiewicz@wup.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share