Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Transfer zasiłku dla bezrobotnych


TRANSFER ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH
powracających z krajów UE/EOG i Szwajcarii i udających się do tych krajów


 

 1. Bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy (przez minimum 4 tygodnie) ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii oraz dokonać transferu zasiłku dla bezrobotnych za granicę na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od dnia wyjazdu z kraju (maksymalnie przez 6 miesięcy).

  UWAGA!

  Bezrobotni indywidualnie występują do właściwej instytucji z wnioskiem o przedłużenie prawa do transferu zasiłku.

 2. Przed wyjazdem bezrobotny musi złożyć odpowiedni wniosek we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy (instytucji właściwej w kraju UE/EOG lub Szwajcarii) o wydanie dokumentu przenośnego PD U2 potwierdzającego prawo do transferu zasiłku za granicę.
 3. Bezrobotny wyjeżdżający  na transfer zasiłku z Polski do kraju UE/EOG lub Szwajcarii, do wniosku o wydanie dokumentu przenośnego PD U2 powinien dołączyć zaświadczenie z właściwego miejscu zamieszkania powiatowego urzędu pracy zawierające następujące dane: 
  • potwierdzenie zarejestrowania bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotnego z prawem do zasiłku,
  • datę rejestracji bezrobotnego,
  • okres, w jakim przysługuje zasiłek,
  • informację czy bezrobotny nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • informację czy powiatowy urząd pracy nie planuje działań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnego w okresie przed lub w czasie planowanego okresu poszukiwania pracy za granicą,
  • czy nastąpiło wyłączenie prawa do zasiłku z powodów określonych w art. 75 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Aby nie stracić prawa do zasiłku należy wrócić do kraju przed upływem okresu wskazanego w dokumencie U2 i tylko w wyjątkowych sytuacjach właściwy urząd pracy może przedłużyć transfer zasiłku na okres do 6 miesięcy.

  UWAGA!

  Jeżeli w okresie poszukiwania pracy bezrobotny np. rozpocznie za granicą studia, założy własną firmę – straci prawo do zasiłku.

 5. Wypłaty świadczenia poszukującemu pracy dokonuje bezpośrednio instytucja właściwa, która przyznała świadczenie.
 6. Osoba bezrobotna powinna zarejestrować się w urzędzie pracy, w kraju poszukiwania pracy, w ciągu 7 dni od daty wyjazdu i na każde wezwanie tego urzędu wykazać, że szuka pracy a nie spędza czas jako turysta.
 7. Koszty podróży w celu poszukiwania pracy pokrywa osoba zainteresowana.
 8. Właściwy urząd kraju, w którym bezrobotny szuka pracy zażąda podania adresu czasowego zamieszkania (nie może to być schronisko czy pole namiotowe).
 9. W okresie poszukiwania pracy za granicą bezrobotny nadal podlega ustawodawstwu kraju, w którym jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna oraz ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących osoby poszukujące pracy w kraju poszukiwania pracy.

  UWAGA!

  Okres, na który przyznano prawo do transferu świadczeń nie może być dłuższy, od okresu na jaki przyznano zasiłek.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share