Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Kształcenie osób dorosłych w województwie podlaskim

Studia podyplomowe

Szkoły wyższe

Wyszukiwarka szkół wyższych

Informator o uczelniach wyższych w województwie podlaskim (CIiPKZ) 

Kształcenie ustawiczne i zawodowe

Centra Kształcenie Ustawicznego (CKU)

Centra Kształcenia Praktycznego (CKP)

Szkoły dla dorosłych

Ośrodki kształcenia i doskonalenia kadr

Kursy i szkolenia doskonalące oraz specjalizujące

Wyszukiwarka Centrum Informatyczne Edukacji MEN

Instytucje szkoleniowe - RIS

Rejestr instytucji szkoleniowych

Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego

O przyznanie akredytacji mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej. Kurator oświaty prowadzi i udostępnia wykaz placówek posiadających akredytację. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Lista placówek akredytowanych w województwie podlaskim

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share