Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Popularyzacja idei uczenia się przez całe życie, dobre praktyki

 

 

Konkurs "Promujemy aktywność zawodową i społeczną osób po 50 roku życia"

 Pod takim hasłem, w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, w maju 2012r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił, pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, konkurs, którego celem było ukazanie dobrych praktyk w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, uwzględniającym osoby po 50 roku życia i aktywizowaniu tych osób w województwie podlaskim. Termin zgłoszeń upłynął z końcem września 2012 r. Wszystkie złożone przez uczestników aplikacje dotyczyły kategorii „Inicjatywa”.
Po dokonaniu oceny, nagrodzono firmę prywatną jak i instytucje publiczne, które wykazały inicjatywę w promowaniu aktywności osób 50+ oraz aktywne działanie na rzecz tej grupy osób.

Laureatami konkursu zostali:
- OPIEKA – Podlaskie Centrum Opiekunek, Kinga Koronkiewicz (m.in. agencja zatrudnienia i
instytucja szkoleniowa),
- Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.
Opisy prezentowanych praktyk

 

Przydatne linki:

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl

 

Konkurs "Kształcenie ustawiczne - dobre praktyki PUP w województwie podlaskim"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w lutym 2011 r.  zorganizował konkurs „Kształcenie ustawiczne – dobre praktyki PUP w województwie podlaskim”, którego celem jest upowszechnianie i wspieranie kształcenia ustawicznego w województwie.
W ramach konkursu zostały złożone następujące propozycje:
1. Dobra praktyka Powiatowego Urzędu Pracy w  Wysokiem Mazowieckiem „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej”,
2. Dobra praktyka Powiatowego Urzędu Pracy w  Sokółce „Człowiek – Szkolenie – Biznes”,
3. Dobra praktyka Powiatowego Urzędu Pracy w  Kolnie „Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”.
Zgłoszone propozycje zostały poddane ocenie, zgodnie z następującymi kryteriami określonymi w Zasadach konkursu:
1)    stopień realizacji założonych celów – weryfikacja dobrych praktyk pod kątem osiągniętych wskaźników i efektów działań,
2) jakość opisu dobrych praktyk, zawarte w niej informacje oraz jakość dodatkowych materiałów (np. zdjęcia, filmy, prezentacje, publikacje). 

Wyniki oceny są następujące:

1. Dobra praktyka Powiatowego Urzędu Pracy w  Sokółce „Człowiek – Szkolenie – Biznes” – 70 pkt
- propagująca promocję przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy poprzez wszechstronne wspieranie osób podejmujących działalność gospodarczą, w tym szkolenia poprzedzające przyznanie środków finansowych,
2. Dobra praktyka Powiatowego Urzędu Pracy w  Wysokiem Mazowieckiem „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej” – 65 pkt
- w zakresie upowszechniania kształcenia ustawicznego poprzez realizację działań na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy realizowanych w partnerstwie pomiędzy urzędami pracy a instytucjami pomocy społecznej,
3. Dobra praktyka Powiatowego Urzędu Pracy w  Kolnie „Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej” – 55 pkt
- promująca organizację szkoleń pod potrzeby konkretnych pracodawców, jako formy najbardziej efektywnej, będącej odpowiedzią na aktualne wymogi rynku pracy.

Uczestnicy konkursu zostałi uhonorowani dyplomami oraz otrzymali drobne nagrody.

Dobre praktyki:

PUP Sokółka PUP Kolno PUP Wysokie Mazowieckie

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share