Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Hajnówka

Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, perspektywy dla młodzieży, wspieranie młodzieży na rynku pracy.

Projekt - Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy/projekt posiłkowy z WUP/

Projekt dotyczył organizacji staży oraz poradnictwa i pośrednictwa pracy dla młodzieży poniżej 25 roku życia, w tym absolwentów.

Projekt zakładał wzrost zatrudnienia młodzieży, w tym absolwentów poprzez realizację następujących celów:

 • pobudzenie aktywności zawodowej,
 • umożliwienie osobom wkraczającym na rynek pracy zdobycie doświadczenia zawodowego.

Powyższe cele realizowane były poprzez:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • organizację staży u pracodawców.

Okres wdrażania projektu: 01.04.2004 – 31.12.2004

W wyniku realizacji projektu posiłkowego wsparciem EFS objęto - 59-osobową grupę beneficjentów, w tym młodzież do 25 roku życia – 17 osób, absolwentów – 42 osoby.

Do beneficjentów ostatecznych skierowano następujące rodzaje wsparcia:

 • pomoc w poszukiwaniu pracy – 59 osób, w tym – poradnictwo zawodowe – 59 osób,
 • pośrednictwo pracy – 59 osób,
 • staże – 58 osób.

Spośród 59 beneficjentów, których docelowo objęto wsparciem – 30 osób (tj. 51%) nie pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych, przy czym największy odsetek stanowią osoby podejmujące zatrudnienie.

Kwota dofinansowania projektu z EFS –  131.150,58

Kwota całkowita projektu – 131.150,58

Działanie 1.3 schemat a) SPO RZL

Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.

Projekt – Aktywizacja zawodowa –szansa na powrót na rynek pracy /proj. posiłkowy z WUP/

Projekt dotyczył subsydiowania zatrudnienia oraz usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób długotrwale bezrobotnych.

Skierowany był do grupy osób długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia, z wyłączeniem absolwentów.

Projekt zakładał zwiększenie zdolności do uzyskania zatrudnienia poprzez realizację celów operacyjnych. Cele operacyjne projektu związane były z nabyciem umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy i samopromocji oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego i uaktualnieniem posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności poprzez podjęcie okresowego zatrudnienia. Zakładane cele zrealizowano poprzez podjęcie następujących działań: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz okresowe zatrudnienie subsydiowane. Analiza losów beneficjentów ostatecznych ukazuje pozytywny wpływ realizowanego przedsięwzięcia na jego uczestników.

Okres realizacji projektu: 01.04.2004 – 31.12.2004

Wsparciem EFS w ramach projektu objęto – 52 beneficjentów ostatecznych, w tym osoby długoterminowo bezrobotne – 52, osoby niepełnosprawne – 3.

Do beneficjentów ostatecznych skierowano następujące rodzaje wsparcia:

 • pomoc w poszukiwaniu pracy – 52 osoby /w tym/,
 • poradnictwo zawodowe – 52 osoby,
 • pośrednictwo pracy – 52 osoby,
 • subsydiowanie kosztów związanych z zatrudnieniem – 45 osób.

Po zakończeniu realizacji projektu spośród 52 beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem – nie pozostaje w ewidencji bezrobotnych 25 (48%) beneficjentów z powodu podjęcia pracy, w tym za pośrednictwem urzędu pracy – 21, bez pośrednictwa urzędu – 4.

Kwota dofinansowania projektu z EFS – 97.730,27

Kwota całkowita projektu -  125.339,20

Rok 2005

Działanie 1.2 schemat a) SPO RZL

Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji  zawodowej i społecznej, perspektywy dla młodzieży, wspieranie młodzieży na rynku pracy.

Projekt – „Debiuty” – program aktywizacji młodzieży bez stażu zawodowego.

Projekt zakładał wspieranie i promowanie podjęcia pierwszej pracy przez bezrobotną młodzież bez stażu zawodowego poprzez realizację następujących celów:

 • nabycie praktycznych umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy.

Powyższe cele realizowane były z zastosowaniem określonych działań: poradnictwo zawodowe – zajęcia aktywizacyjne w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, staże w miejscu pracy, szkolenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.04.2005 – 31.12.2005

Wsparciem w ramach projektu objęt ogółem 128 beneficjentów w tym kobiet – 78.

Młodzież do 25 roku życia stanowiła 133,33% tj. 116 osób (kobiety – 68), absolwenci 89,13% tj. 82 osoby (kobiety – 58).

Spośród 128 beneficjentów ostatecznych do ewidencji osób bezrobotnych nie powróciło 30 osób (23.44%), w tym kobiety – 18. Najwięcej osób podjęło pracę – 27 (kobiety – 15).        

Dzięki zastosowanym formom wsparcia (poradnictwo zawodowe, staże, szkolenie) 128 beneficjentów ostatecznych poznało metody i formy z zakresu samodzielnego poszukiwania pracy. 107 osób, w tym 77 kobiet „zadebiutowało” na rynku pracy, zdobywając umiejętności praktyczne do wykonywania określonej pracy, nabywając tym samym doświadczenie zawodowe niezbędne przy ubieganiu się o pracę. 20 mężczyzn zdobyło kwalifikacje zawodowe z zakresu spawania.

Kwota dofinansowania projektu z EFS – 235.248,80

Koszt całkowity projektu – 324.148,80

Działanie 1.3 schemat a) SPO RZL

Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych.

Projekt – „Ucieczka z bezrobocia” – aktywizacja osób bezrobotnych.

Projekt skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy oraz przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Celem projektu był

 • zwiększenie zdolności do ponownego wejścia na rynek pracy przez osoby bezrobotne w powiecie hajnowskim.

Cele operacyjne dotyczyły nabycia umiejętności z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy, zdobycie doświadczenia i umiejętności zawodowych poprzez szkolenie, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności poprzez podjęcie zatrudnienia subsydiowanego.

Projekt zakładał następujące zobowiązania:

 • przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS – 75, w tym długotrwale bezrobotnych- 25

Rodzaje wsparcia:

 • pomoc w poszukiwaniu pracy, w tym poradnictwo zawodowe – 75,
 • szkolenie Sprzedawca z zakresem obsługi komputera z systemem magazynowania oraz obsługa kas fiskalnych – 20 , w tym wypłata dodatków szkoleniowych – 20,
 • subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy – 5,
 • zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą – 10,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 40, w tym wypłata stypendiów – 40.

W wyniku realizacji projektu wsparciem EFS objęto 88 beneficjentów, w tym kobiet – 47. Osoby długotrwale bezrobotne stanowiły w grupie beneficjentów ostatecznych 56,82%, w tym kobiety 48% (liczba osób w kategorii osób długotrwale bezrobotnych – 50, w tym kobiety – 24).

Realizacja projektu umożliwiła beneficjentom ostatecznym poznanie metod i form z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Dzięki wsparciu przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia subsydiowanego nabyli umiejętności praktyczne do wykonywania określonej pracy oraz zdobyli doświadczenie zawodowe.

W wyniku realizacji projektu do ewidencji osób bezrobotnych nie powróciło ogółem 30 osób (34,09%), w tym kobiety – 17 (56,67%). Zatrudnienie podjęły 22 osoby, w tym 13 kobiet (59,09%).

Kwota dofinansowania projektu z EFS – 126.700,00

Kwota całkowita projektu – 171.887,06

Rok 2006

Działanie 1.2 schemat a SPO RZL

Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, perspektywy dla młodzieży, wspieranie młodzieży na rynku pracy.

Projekt – „Młodzież na konkurencyjnym rynku pracy”

Projekt skierowany jest do bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia (bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy i bezrobotnej przez okres od 6 do 24 miesięcy). Priorytetowo traktowani będą absolwenci wszystkich typów szkół.

Projekt zgodny jest z polityką równych szans – promuje równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wyrównuje szanse edukacyjne osób z terenów wiejskich i miejskich poprzez zapewnienie równego dostępu do działań zaproponowanych w projekcie.

Okres realizacji projektu: 02.01.2006 – 30.09.2007

Zadania projektu:

 • udzielenie bezrobotnej młodzieży możliwie pełnego zakresu usług wspierających i promujących zatrudnienie,
 • zwiększenie szans młodzieży na uzyskanie zatrudnienia w realiach konkurencyjnego rynku pracy.

Cele operacyjne:

 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy - zdobycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych.

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • szkolenia zawodowe.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:

 • 205 osób będzie uczestniczyło w zajęciach aktywizacyjnych w ramach poradnictwa grupowego,
 • 145 osób zostanie skierowanych do odbycia stażu w miejscu pracy,
 • 20 osób objętych zostanie szkoleniem „Kelner-barman z modułem języka angielskiego”,
 • 15 osób – szkolenie „Kierowca wózka widłowego z systemem magazynowania i wymianą butli gazowych,
 • 15 osób – szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta z pakietem komputerowym”,
 • 10 osób  - szkolenie „Podstawowy kurs florystyczny z elementami obsługi kasy fiskalnej”.

Zakładane wskaźniki projektu:

 • 100%  uczestników projektu nabędzie umiejętności w zakresie poruszania się po konkurencyjnym rynku pracy
 • 100% beneficjentów ostatecznych zdobędzie lub podwyższy doświadczenie zawodowe
 • 100% beneficjentów ostatecznych zdobędzie lub podwyższy kwalifikacje zawodowe
 • 70%   uczestników będzie zadowolonych z udziału w projekcie
 • 30%   uczestników projektu uzyska zatrudnienie w ramach elastycznych form zatrudnienia

Wydatki projektu – 583.900,00

Wnioskowana kwota dofinansowania – 433.600,00

Działanie 1.3 schemat a) SPO RZL

Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych.

Projekt – „Nie dajmy się bezrobociu”

Wsparcie projektu skierowane jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osoby powyżej 25 roku życia długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy).

Celem projektu jest:

 • zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.

Okres wdrażania projektu: 02.01.2006 – 31.12.2007

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenie zawodowe,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Działania zostaną uzupełnione przedsięwzięciami horyzontalnymi projektu – selekcja i rekrutacja beneficjentów, promocja projektu na poziomie lokalnym oraz monitoring działań.

Przewidywane rezultaty projektu:

 • 241 osób będzie uczestniczyło w zajęciach aktywizacyjnych w ramach poradnictwa grupowego oraz odbędzie wizyty indywidualne w celu określenia potrzeb zawodowych,
 • 60 osób zostanie skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • 20 osób będzie uczestniczyło w szkoleniu  „Spawacz”,
 • 20 osób w szkoleniu „Kasjer-sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”,
 • 10 osób w szkoleniu „Kierowca wózków jezdniowych z modułem wymiany butli gazowych w tych wózkach”,
 • 15 osób - w szkoleniu „Robotnik budowlany o specjalnościach: szpachlarz, malarz, posadzkarz-glazurnik, wykonawca sufitów podwieszanych,
 • 20 osób -  w szkoleniu „Ogrodnik terenów zieleni”,
 • 15 osób – w szkoleniu „Podstawy księgowości  z elementami obsługi komputera”,
 • 77 osób zostanie skierowanych do pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanego,
 • 4 osoby otrzyma dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 78 osób podejmie dalsze zatrudnienie w ramach elastycznych form zatrudnienia.

Zakładane wskaźniki produktu:

100% uczestników projektu nabędzie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy

100% beneficjentów ostatecznych zdobędzie lub podwyższy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

70%   uczestników będzie zadowolonych z udziału w projekcie

25%   beneficjentów ostatecznych podejmie pracę w ramach elastycznych form zatrudnienia

Wydatki projektu – 615.400,00

Wnioskowana kwota dofinansowania – 456.700,00

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share