Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Kolno

Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” – Szansa na powrót na rynek pracy w/g schematu a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych.

Beneficjentami ostatecznymi powyższego działania były osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres do 12 miesięcy oraz osoby długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). W ramach powyższego działania zostały skierowane 63 osoby, w tym na prace interwencyjne – 63 osoby.

Osoby biorące udział w programie zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 307.000,00 zł, kwota dofinansowania 182.000,00 zł

Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” – Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy wg schematu a) Wspieranie młodzieży narynku pracy

Projekt adresowany był do osób poniżej 25 roku życia pozostających w ewidencji urzędu nie dłużej niż 24 miesiące. W ramach powyższego Działania zostało skierowanych na:

 • staż – 73 osoby,
 • umowy absolwenckie – 12 osób.

Wszystkie skierowane osoby zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 233.500,00 zł, kwota dofinansowania 204.000,00zł.

Rok 2005

Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” – Druga szansa w/g schematu a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych.

Beneficjentami ostatecznymi powyższego działania były osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres do 12 miesięcy oraz osoby długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). W ramach powyższego działania zostały skierowane 94 osoby, w tym na:

 • przygotowanie zawodowe – 31 osób,
 • prace interwencyjne – 32 osoby,
 • udzielono 9 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia 23 osoby.

Osoby biorące udział w programie zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 406.396,00 zł, kwota dofinansowania 251.100,00 zł.

Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” – Szansa dla młodych wg schematu a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy

Projekt adresowany był do osób poniżej 25 roku życia pozostających w ewidencji urzędu nie dłużej niż 24 miesiące. W ramach powyższego Działania zostało skierowanych na:

 • staż – 128 osób,
 • przygotowanie zawodowe – 29 osób,
 • prace interwencyjne – 10 osób.

Wszystkie skierowane osoby zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 670.782,74 zł, kwota dofinansowania 466.200,00 zł.

Rok 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w 2006 roku rozpoczął realizację projektów realizowanych w ramach SPO RZL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 02.01.2006 roku rozpoczęto realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższego projektu realizujemy:

Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” –Staż drogą ku przyszłości wg schematu a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy (02.01.2006-31.12.2006).

Projekt adresowany jest do osób poniżej 25 roku życia pozostających w ewidencji urzędu nie dłużej niż 24 miesiące. Do 30.09.2006 roku w ramach Działania 1.2 zostało skierowanych na:

 • staż – 147 osób

Wszystkie osoby bezrobotne przed otrzymaniem skierowania zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. Do końca III kwartału staż przerwało 15 osób zaś ukończyło 98 osób.

Do końca września 2006 roku zostało wydatkowanych 86,4% środków finansowych zaplanowanych na tę formę wsparcia w projekcie.

Całkowite wydatki projektu wynoszą 595.303,98, kwota dofinansowania 436.400,00zł.

Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” – Stop długotrwałemu bezrobociu w/g schematu a)Wspieranie osób bezrobotnych,w tym długotrwale bezrobotnych (02.01.2006 – 31.12.2006).

Beneficjentami ostatecznymi powyższego działania są osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres do 12 miesięcy oraz osoby długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy).

W ramach powyższego działania zostało skierowanych do 30.09.2006roku na:

 • przygotowanie zawodowe – 34 osoby
 • prace interwencyjne – 26 osób
 • przyznano 13 osobom dotację na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby biorące udział w programie zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. Do końca III kwartału 2006 roku przygotowanie zawodowe przerwała 1 osoba zaś ukończyło powyższą formę 32 osoby. Zatrudnienie na pracach interwencyjnych przerwało 2 osoby, ukończyło zaś tę formę wsparcia 11 osób. Działalność gospodarczą rozpoczęło 11 osób.

Do końca września 2006 roku zostało wydatkowanych 85,2% środków finansowych zaplanowanych w projekcie na wszystkie formy wsparcia (przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Całkowite wydatki projektu wynoszą 351.088,82, kwota dofinansowania 246.400 zł.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share