Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Sejny

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie: 1.2 Perspektywy dla młodzieży - wspieranie młodzieży na rynku pracy Rok realizacji 2004

„Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy

Cel strategiczny:

Udzielenie możliwie pełnego wsparcia młodzieży, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się długotrwale bezrobotnymi

Cele operacyjne projektu:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób młodych w dziedzinach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy,
 • nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i samopromocji,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez podjęcie okresowego zatrudnienia.

Grupę docelową projektu przedsięwzięcia stanowić miał:

 • ok. 190 osób poniżej 25 roku życia,
 • bezrobotne przez okres od 0 do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów operacyjnych i celu strategicznego przewidywało się realizację następujących działań skierowanych do grupy docelowej projektu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i aktywizacyjne, staże absolwenckie oraz subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne). Powyższe działania zostały uzupełnione poprzez przedsięwzięcia horyzontalne projektu, tj. selekcję i rekrutację beneficjentów projektu, promocję całego przedsięwzięcia na poziomie lokalnym oraz monitoring realizowanych działań.

Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych świadczone były przez PUP w Sejnach w ramach działalności statutowej urzędu.

Wnioskodawca:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny

Beneficjenci ostateczni:

190 osób poniżej 25 roku życia bezrobotnych przez okres od 0 do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

Zrealizowane „twarde” rezultaty projektu:

 • poradnictwo zawodowe – 190 osób,
 • pośrednictwo pracy – 190 osób,
 • szkolenia zawodowe – 14 osób,
 • szkolenia aktywizacyjne – 190 osób,
 • subsydiowanie zatrudnienia – 7 osób,
 • staże – 44 osoby,
 • uzyskanie zatrudnienia po realizacji projektu – 43 osoby.

 

Zrealizowane „miękkie” rezultaty projektu (190 osób):

 • uzyskanie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności interpersonalnych,
 • odbudowa poczucia własnej wartości oraz przełamanie bierności zawodowej,
 • zwiększenie dostępu do poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, staży,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poruszania się po rynku pracy potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia szkoleń i kursów zwiększających szansę na zatrudnienie

Kwota całkowita projektu: 159.093,71PLN

Kwota dofinansowania: 141.500,00 PLN

Instytucja finansująca projekt: Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie: 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Rok realizacji 2004

„Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy”

Cel strategiczny:

Zwiększenie zdolności do bycia zatrudnionym przez osoby bezrobotne w powiecie sejneńskim.

Cele operacyjne projektu:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych w dziedzinach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy,
 • nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i samopromocji,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego i uaktualnienie posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności poprzez podjęcie okresowego zatrudnienia.

Grupę docelową projektu przedsięwzięcia stanowić miał:

 • ok. 120 osób powyżej 25 roku życia,
 • bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów szkół.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów operacyjnych i celu strategicznego przewidywało się realizację następujących działań skierowanych do grupy docelowej projektu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i aktywizacyjne, subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne).

Powyższe działania zostały uzupełnione poprzez przedsięwzięcia horyzontalne projektu, tj. selekcję i rekrutację beneficjentów projektu, promocję całego przedsięwzięcia na poziomie lokalnym oraz monitoring realizowanych działań.

Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych świadczone były przez PUP w Sejnach w ramach działalności statutowej urzędu.

Wnioskodawca:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny

Beneficjenci ostateczni:

 • 120 osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres od 0 do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów szkół.

Zrealizowane "twarde" rezultaty projektu:

 • poradnictwo zawodowe - 120 osób,
 • pośrednictwo pracy - 120 osób,
 • szkolenia aktywizacyjne - 120 osób,
 • szkolenia zawodowe - 70 osób,
 • subsydiowanie zatrudnienia - 63 osoby,
 • uzyskanie zatrudnienia po realizacji projektu - 56 osób.

Zrealizowane "miękkie" rezultaty projektu (120 osób):

 • uzyskanie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności interpersonalnych,
 • odbudowa poczucia własnej wartości oraz przełamanie bierności zawodowej,
 • zwiększenie dostępu do poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poruszania się po rynku pracy potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia szkoleń i kursów zwiększających szansę na zatrudnienie

Kwota całkowita projektu: 272.130,10 PLN

Kwota dofinansowania: 139.900,00 PLN

Instytucja finansująca projekt: Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Warszawie

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie: 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Rok realizacji: 2005

"Szansa na pracę długotrwale bezrobotnym"

Cel strategiczny:

Zwiększenie zatrudnialności i wzrost kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu sejneńskiego.

Cele operacyjne projektu:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych w dziedzinach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy,
 • uzyskanie umiejętności autoprezentacji z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i samopromocji,
 • nabycie doświadczenia zawodowego i uaktualnienie posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności poprzez podjęcie okresowego zatrudnienia.

Grupę docelową projektu przedsięwzięcia stanowić miał

 • ok. 128 osób powyżej 25 roku życia,
 • bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów szkół.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów operacyjnych i celu strategicznego przewidywało się realizację następujących działań skierowanych do grupy docelowej projektu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i aktywizacyjne, subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne).

Powyższe działania były dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zostały uzupełnione poprzez przedsięwzięcia horyzontalne projektu, tj. selekcję i rekrutację beneficjentów projektu, promocję całego przedsięwzięcia na poziomie lokalnym oraz monitoring realizowanych działań.

Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych świadczone były przez PUP w Sejnach w ramach działalności statutowej urzędu

Wnioskodawca:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny

Beneficjenci ostateczni:

128 osób powyżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów szkół.

Zrealizowane "twarde" rezultaty projektu:

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne - 128 osób,
 • pośrednictwo pracy - 128 osób,
 • szkolenia aktywizacyjne - 128 osób,
 • szkolenia zawodowe - 85 osób,
 • subsydiowanie zatrudnienia - 43 osoby,
 • uzyskanie zatrudnienia po realizacji projektu - 45 osób.

Zrealizowane "miękkie" rezultaty projektu (128 osób):

 • uzyskanie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności interpersonalnych,
 • odbudowa poczucia własnej wartości oraz przełamanie bierności zawodowej,
 • zwiększenie dostępu do poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń zawodowych,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poruszania się po rynku pracy potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia szkoleń i kursów zwiększających szansę na zatrudnienie.

Kwota całkowita projektu: 356.546,57 PLN

Kwota dofinansowania: 193.800,00 PLN

Instytucja finansująca projekt: Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Warszawie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie: 1.2 Perspektywy dla młodzieży - wspieranie młodzieży na rynku pracy Rok realizacji 2005

"Aktywizacja zawodowa sejneńskiej młodzieży"

Cel strategiczny:

Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży poprzez wspieranie działań aktywizujących zwiększających jej szansę na zatrudnienie.

Cele operacyjne projektu:

 • nauka autoprezentacji oraz umiejętności i efektywnego poruszania się po rynku pracy,
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
 • nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach.

Grupę docelową projektu przedsięwzięcia stanowić miała młodzież:

 • ok. 174 osób poniżej 25 roku życia,
 • bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów operacyjnych i celu strategicznego przewidywało się realizację następujących działań skierowanych do grupy docelowej projektu: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i aktywizacyjne, staże absolwenckie.

Powyższe działania zostały uzupełnione przedsięwzięciami horyzontalnymi projektu, w postaci selekcji i rekrutacji beneficjentów projektu, promocji całego przedsięwzięcia na poziomie lokalnym oraz monitoringu realizowanych działań.

Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych świadczone były przez PUP w Sejnach w ramach działalności statutowej urzędu.

Wnioskodawca:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny

Beneficjenci ostateczni:

174 osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

Zrealizowane "twarde" rezultaty projektu:

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne - 174 osoby,
 • pośrednictwo pracy - 174 osoby,
 • szkolenia aktywizacyjne - 174 osoby,
 • szkolenia zawodowe - 65 osób,
 • staże - 121 osób,
 • uzyskanie zatrudnienia po realizacji projektu - 66 osób.

Zrealizowane "miękkie" rezultaty projektu (174 osoby):

 • uzyskanie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności interpersonalnych,
 • odbudowa poczucia własnej wartości oraz przełamanie bierności zawodowej,
 • zwiększenie dostępu do poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń zawodowych, staży,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poruszania się po rynku pracy potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia szkoleń i kursów zwiększających szansę na zatrudnienie.

Kwota całkowita projektu: 495.730,00 PLN

Kwota dofinansowania: 359.900,00 PLN

Instytucja finansująca projekt: Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Warszawie

Działanie: 1.2 Perspektywy dla młodzieży - wspieranie młodzieży na rynku pracy Rok realizacji 2006 – 2007 "Młodzieżowy rynek pracy" – Projekt jest w trakcie realizacji

Cel strategiczny:

Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży poprzez uruchomienie kompleksowego wsparcia aktywizującego zwiększającego jej szansę na zatrudnienie.

Cele operacyjne projektu:

 • nauka autoprezentacji oraz umiejętności i efektywnego poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
 • uzyskanie doświadczenia zawodowego poprzez pierwszą pracę w postaci staży.

Grupę docelową projektu przedsięwzięcia stanowi młodzież:

 • 210 osób poniżej 25 roku życia,
 • bezrobotna przez okres od 0 do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

W ramach projektu realizowane są następujące formy pomocy: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i aktywizacyjne, staże absolwenckie.

Powyższe działania są i będą w dalszym ciągu uzupełnione przedsięwzięciami horyzontalnymi projektu, w postaci selekcji i rekrutacji beneficjentów projektu, promocji całego przedsięwzięcia na poziomie lokalnym oraz monitoringu realizowanych działań.

Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych świadczone są przez cały czas trwania projektu, przez PUP w Sejnach w ramach działalności statutowej urzędu.

Wnioskodawca:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny

Beneficjenci ostateczni:

210 osób poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

Realizowane "twarde" rezultaty projektu:

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne - 210 osób,
 • pośrednictwo pracy - 210 osób,
 • szkolenia aktywizacyjne, w tym zawodowe - 210 osób,
 • staże - 159 osób,
 • przewiduje się uzyskanie zatrudnienia po realizacji projektu - 100 osób.

Realizowane "miękkie" rezultaty projektu (210 osób):

 • uzyskanie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności interpersonalnych,
 • odbudowa poczucia własnej wartości oraz przełamanie bierności zawodowej,
 • zwiększenie dostępu do poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń zawodowych, staży,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poruszania się po rynku pracy potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia szkoleń i kursów zwiększających szansę na zatrudnienie.

Kwota całkowita projektu: 712.745,28 PLN

Kwota dofinansowania: 517.239,25 PLN

Instytucja finansująca projekt: Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Warszawie

Działanie: 1.3Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Rok realizacji 2006 – 2007

"Aktywny rynek pracy" - Projekt jest w trakcie realizacji

Cel strategiczny:

Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu poprzez zwiększanie zatrudnialności i wzrost kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych

Cele operacyjne projektu:

 • nabycie autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • uzyskanie doświadczenia zawodowego poprzez podjęcie okresowego zatrudnienia subsydiowanego oraz przygotowania zawodowego.

Grupę docelową projektu przedsięwzięcia stanowią:

 • ok. 240 osób powyżej 25 roku życia,
 • bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów szkół.

W ramach projektu realizowane są następujące formy pomocy: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i aktywizacyjne, subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne) oraz przygotowanie zawodowe.

Powyższe działania są dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz uzupełniane są w dalszym ciągu przedsięwzięciami horyzontalnymi projektu, poprzez selekcję i rekrutację beneficjentów projektu, promocję całego przedsięwzięcia na poziomie lokalnym oraz monitoring realizowanych działań.

Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych świadczone są przez cały czas trwania projektu, przez PUP w Sejnach w ramach działalności statutowej urzędu.

 

Wnioskodawca:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny

Beneficjenci ostateczni:

240 osób powyżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres od 0 do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów szkół.

Zrealizowane "twarde" rezultaty projektu:

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne - 240 osób,
 • pośrednictwo pracy - 240 osób,
 • szkolenia aktywizacyjne, w tym zawodowe - 240 osób,
 • subsydiowanie zatrudnienia - 68 osób,
 • przygotowanie zawodowe - 99 osób,
 • przewiduje się uzyskanie zatrudnienia po realizacji projektu - 100 osób.

Realizowane "miękkie" rezultaty projektu (240 osób):

 • uzyskanie umiejętności autoprezentacji i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności interpersonalnych,
 • odbudowa poczucia własnej wartości oraz przełamanie bierności zawodowej,
 • zwiększenie dostępu do poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń zawodowych,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji i efektywnego poruszania się po rynku pracy potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia szkoleń i kursów zwiększających szansę na zatrudnienie.

Kwota całkowita projektu: 769.169,54 PLN

Kwota dofinansowania: 558.300,00 PLN

Instytucja finansująca projekt: Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Warszawie

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share