Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Suwałki

Projekt realizowany w ramach działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży", schemat a) - Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Termin realizacji: od 02 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

Całkowita wartość projektu:1099 500,00 PLN

Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Suwałki, które należą do następujących grup:

 • młodzież do 25 roku życia,
 • absolwenci wszystkich typów szkół (osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły).

Zasadniczy cel projektu - zapobieganie długotrwałemu bezrobociu wśród bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach poprzez zastosowanie w projekcie szerokiego pakietu działań aktywizujących, ułatwiających wejście na rynek pracy.

Rodzaje wsparcia:
Aktywizacja 293 osób, w tym:

 • stażzawodowy dla 216 osób,
 • szkolenia zawodowe dla 77 osób.

Formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy przez pracowników pośrednictwa pracy.

Zakładane rezultaty projektu:

Główny rezultat realizacji projektu - podjęcie zatrudnienia przez 30% uczestników , tj. 88 osób.

Istotne rezultaty: podniesienie kwalifikacji zawodowych, osiągnięcie kluczowych umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie wiary we własne siły.

Działanie 1.3 SPO RZL"Droga do biznesu"

Projekt realizowany w ramach działania 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia", schemat a) – Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. (SPO RZL)

Termin realizacji: od 02 stycznia 2006r. do 31grudnia 2006r.

Całkowita wartość projektu: 620700,00 PLN

Uczestnicy projektu:

 • osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia zarejestrowane w PUP Suwałki w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.

Cele projektu:

Główny cele projektu - promowanie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach

Rodzaje wsparcia:

Aktywizacja 55 osób . Wszyscy beneficjenci ostateczni biorą udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości lub zarządzania mała i średnią firmą Po ukończeniu szkolenia 47 osób uzyska dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach gwarantuje wszystkim uczestnikom usługi z zakresu doradztwa zawodowego.

Zakładane rezultaty projektu:

Główny rezultat realizacji projektu : podjęcie własnej działalności gospodarczej przez 80% uczestników , tj. 45 osób.

Istotne rezultaty: podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost motywacji do założenia własnej firmy oraz większa świadomość praw i obowiązków bezrobotnego jako przyszłego przedsiębiorcy.

Działanie 1.6 SPO RZL "Kobieta pracująca"

Projekt realizowany w ramach działania 1.6 " Integracja i reintegracja zawodowa kobiet", schemat a) - Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. (SPO RZL)

Termin realizacji: od 01 sierpnia 2005r. do 30 listopada 2006r.

Całkowita wartość projektu:396 863,42 PLN

Uczestnicy projektu:
Grupy docelowe projektu stanowią kobiety:

 • długotrwale bezrobotne,
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
 • niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych

Cele projektu:

Ułatwienie zatrudnienia kobietom powiatu suwalskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet długotrwale bezrobotnych.

Rodzaje wsparcia:
Aktywizacja 53 kobiet. W ramach projektu inicjowane były:

 • grupowe warsztaty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • szkolenia zawodowe pod potrzeby lokalnych pracodawców,
 • subsydiowane zatrudnienie zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia,
 • indywidualne usługi: poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy,
 • przygotowanie zawodowe.

Zakładane rezultaty projektu:

Główny rezultat realizacji projektu - podjęcie zatrudnienia przez 47 % uczestniczek , tj. 25 osób.

Istotne rezultaty: podniesienie kwalifikacji zawodowych, osiągnięcie kluczowych umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie zaufania we własne siły, oraz większa świadomość praw i obowiązków bezrobotnego i pracownika.

Projekt zrealizowany przy współpracy partnera - doradców z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy O/T w Suwałkach.

EQUAL

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach jako Partner nr 6 uczestniczy w tworzeniu Partnerstwa na rzecz rozwoju

"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej."

Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Partnerstwo swym zasięgiem obejmuje 2 województwa - podlaskie i warmińsko-mazurskie oraz 4 powiaty - suwalski, sejneński, augustowski, olecki. Partnerstwo tworzone jest przez trzynastu partnerów.

Termin realizacji: od 01 lipca 2005 do 31 marca 2008 r.

Uczestnikami projektu są:

 • osoby po przebytym kryzysie psychicznym (216 osób),
 • członkowie rodzin osób po przebytym kryzysie psychicznym (120 osób),
 • pracodawcy w okresie ich udziału w szkoleniach i seminariach (co najmniej 100 pracodawców)

Cele partnerstwa:

Celem partnerstwa jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób po przebytym kryzysie psychicznym. Partnerstwo ma wypracować sposób postępowania z klientem, który doświadczył kryzysu psychicznego poprzez m.in.:

 • motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej,
 • treningi umiejętności,
 • szkolenia zawodowe,
 • zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Zadaniami Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach będą:

 1. Badanie rynku pracy pod kątem możliwości utworzeniamiejsc pracy dla osób po przebytym kryzysie psychicznym oraz oczekiwań pracodawców wobec takich osób.
 2. Organizację szkoleń i seminariów dla pracodawców.
 3. Aktywne pośrednictwo pracy dla osób po przebytym kryzysie psychicznym.

Zakładane rezultaty projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:

 • przeprowadzenie 240 ankiet z pracodawcami,
 • zorganizowanie szkoleń i seminariów dla 80 pracodawców/pracowników,
 • około 80 osób po przebytym kryzysie psychicznym skorzysta z usług pośrednictwa pracy,
 • zwiększenie świadomości i zdobycie wiedzy na temat osób po przebytym kryzysie psychicznym przez pracowników i ich pracodawców - zmiana podejścia do zatrudnienia beneficjentów ostatecznych, otwartość i większa tolerancja.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share