Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Łomża

"Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy"

Projekt "Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży spełniających następujące kryteria:

 • osoby poniżej 25 roku życia,
 • bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

Cel strategiczny projektu:

 • udzielenie możliwie pełnego wsparcia młodzieży, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się długotrwale bezrobotnymi.

Cele operacyjne projektu:

 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób młodych w dziedzinach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.
 2. Nabycie umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy i samopromocji.
 3. Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu lub uczestnictwo w szkoleniach.

W projekcie „Młodzież na rynku pracy-aktywny start zawodowy” w 2004 r. uczestniczyło 186 osób. Dla wszystkich przeznaczono formy wsparcia w formie poradnictwa zawodowego, a następnie uczestnictwa w szkoleniach lub odbycia stażu zawodowego. Udział w projekcie został zakończony otrzymaniem stosownych dokumentów o podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji.

Od początku projektu staż odbywało 79 osób w tym: 49 kobiet i 30 mężczyzn, przerwało 7 osób. Wszystkie staże zostały zakończone do końca listopada.W szkoleniach brało udział 107 osób w tym 53 kobiety i 54 mężczyzn, 4 osoby nie dostały zgody lekarza do uczestnictwa.

W 2004 r podjęło zatrudnienie 34 osoby, w tym zatrudnienie subsydiowane 10 osób.

Dalszą naukę podjęły 2 osoby, a 3 osoby kontynuują rozpoczęty staż.

 • Wartość projektu: 346600,00 PLN
 • Wkład własny: 300,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 346 300,00 PLN
 • Krajowy wkład publiczny (FP): 27,40 %
 • Wkład EFS: 72,60 %

Działanie 1.3 schemat a) SPO RZL za rok 2004 "Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy"

Projekt "Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy" skierowano do osób bezrobotnych spełniających następujące kryteria:

 • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży przez okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów;
 • osoby, które ukończyły 25 rok życia;

Cele strategiczny projektu:

 • zwiększenie zdolności do bycia zatrudnionym przez osoby bezrobotne na terenie działania PUP Łomża.

Cele operacyjne projektu:

 1. nabycie umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy i samopromocji,
 2. zdobycie doświadczenia zawodowego i uaktualnienie posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności poprzez podjęcie okresowego zatrudnienia.

Realizacja zakładanego celu odbyła się poprzez skierowanie do grupy docelowej projektu następujących działań: poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa (w tym utworzenie Indywidualnych Planów Działania), pośrednictwo pracy oraz subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne).

W projekcie „ Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy” w 2004r. uczestniczyło 106 osób, które zatrudniono w ramach prac interwencyjnych.

Zatrudnienie po zakończeniu prac interwencyjnych znalazło 45 osób. Sukces projektu to większy niż zakładano wskaźnik zatrudnionych osób po jego zakończeniu (zakładano, że 23 osoby znajdą zatrudnienie).

 • Wartość projektu: 560920,16 PLN
 • Wkład własny: 218 120,16 PLN
 • Kwota dofinansowania: 342 800,00 PLN
 • Krajowy wkład publiczny (FP): 26,30 %
 • Wkład EFS: 73,70 %

Działanie 1.2 schemat a) SPO RZL za rok 2005 "Debiut na rynku pracy"

Projekt "Debiut na rynku pracy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży spełniających następujące kryteria:

 • osoby poniżej 25 roku życia bezrobotni przez okres do 24 miesięcy,
 • bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

Cel strategiczny projektu:

 • poprawa sytuacji młodzieży na rynku pracy tak, aby nie stawali się długotrwale bezrobotnymi.

Cele operacyjne projektu :

 1. podniesienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy,
 2. nabycie umiejętności z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy i samopromocji,
 3. zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 4. wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 5. wzrost mobilności na europejskim rynku pracy.

W projekcie uczestniczyło 316 osób (201 kobiet, 115 mężczyzn). Wszystkich beneficjentów objęto pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

W grupie tej

 • 202 osoby odbyło staż (139 kobiet, 63 mężczyzn),
 • 62 osoby odbyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (30 kobiet, 32 mężczyzn),
 • 33 osoby uczestniczyło w szkoleniu językowym (25 kobiet, 8 mężczyzn),
 • 12 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (4 kobiety, 8 mężczyzn),
 • 7 osób skorzystało jedynie z usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Wśród wszystkich uczestników projektu był

 • 162 absolwentów (106 kobiet, 56 mężczyzn),
 • 68 osób długotrwale bezrobotnych (51 kobiet, 17 mężczyzn),
 • 296 młodzieży do 25 lat (187 kobiet, 109 mężczyzn).

Wsparcie towarzyszące w projekcie skierowane zostało na pomoc finansową osobom bezrobotnym poprzez przyznanie dla 297 osób stypendiów z tytułu odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz szkoleń.

Od początku realizacji projektu 60 osób przerwało uczestnictwo w projekcie, w tym: 14 osób w II kwartale, 31 osób w III kwartale, 15 osób w IV kwartale. W większości przypadków przyczyną przerwania uczestnictwa w projekcie było podjęciem zatrudnienia lub naukę w szkole wyższej w systemie dziennym.

Reasumując można stwierdzić: 95 osób podjęło zatrudnienie (41 mężczyzn, 54 kobiet), 12 osób otworzyło własną działalność gospodarczą (8 mężczyzn, 4 kobiet), 9 osób podjęło dalszą naukę (4 mężczyzn i 5 kobiet), a 4 osoby odbywało staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (1 mężczyzna, 3 kobiety). Z całej grupy beneficjentów ostatecznych 196 osób nadal pozostaje bez pracy (61 mężczyzn, 135 kobiet).

 • Wartość projektu: 1 169575,87
 • Wkład własny: 350 520,17 PLN
 • Kwota dofinansowania: 819 055,70 PLN
 • Krajowy wkład publiczny (FP): 27,43 %
 • Wkład EFS: 72,57 %

Działanie 1.3 schemat a) SPO RZL za rok 2005 "Aktywne wejście na rynek pracy"

Projekt "Aktywne wejście na rynek pracy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży spełniających następujące kryteria:

osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Cel strategiczny projektu:

 • ograniczenie bezrobocia, przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu oraz zapobieganie i ograniczanie jego następstw.

Cele operacyjne projektu:

 • pobudzenie aktywności zawodowej,
 • zapobieganie marginalizacji społecznej
 • poprawa poziomu samooceny,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • promocja postaw przedsiębiorczości poprzez wsparcie środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej.

Liczba beneficjentów objętych projektem to 165 osób (99 kobiet, 66 mężczyzn). Wszyscy beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

W grupie tej:

 • 14 osób odbyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (8 kobiet, 6 mężczyzn),
 • 66 osób ukończyło szkolenie - język niemiecki i angielski (56 kobiet, 10 mężczyzn),
 • 49 osób zatrudniono w ramach prac interwencyjnych (24 kobiety, 25 mężczyzn),
 • 33 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (10 kobiet, 23 mężczyzn),
 • 3 osoby skorzystały jedynie z usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Wśród wszystkich uczestników projektu był

 • 97 osób długotrwale bezrobotnych (62 kobiety, 35 mężczyzn),
 • 3 osoby niepełnosprawne (1 kobieta, 2 mężczyzn).

Wsparcie towarzyszące w projekcie skierowane było na pomoc finansową osobom bezrobotnym poprzez przyznanie 66 osobom dodatków szkoleniowych oraz 14 stypendiów z tytułu odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Reasumując można stwierdzić: 50 osób podjęło zatrudnienie (24 mężczyzn, 26 kobiet), 34 osoby otworzyły własną działalność gospodarczą (24 mężczyzn, 10 kobiet), 1 osoba podjęła dalszą naukę (1 kobieta). Z całej grupy beneficjentów ostatecznych 80 osób nadal pozostaje bez pracy (18 mężczyzn, 62 kobiety).

 • Wartość projektu: 851700,00
 • Wkład własny: 409 700,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 442 000,00 PLN
 • Krajowy wkład publiczny (FP): 26,26 %
 • Wkład EFS: 73,74 %

Działanie 1.2 schemat a) SPO RZL za rok 2006 "Moja szansa"

Projekt "Moja szansa" w ramach Działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" skierowano do:

 • osób bezrobotnych do 25 roku życia, pozostających w ewidencji PUP do 24 miesięcy,
 • bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół.

Cel strategiczny projektu:

 • przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy.

Cele pośrednie projektu:

 1. pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 2. nabycie kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy,
 3. zwiększenie aktywności na rynku pracy poprzez wskazanie właściwych metod poszukiwania pracy i samopromocję,
 4. promowanie przedsiębiorczości oraz wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Realizowano następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe dla 240 os.,
 • pośrednictwo pracy dla 240 os,
 • prace interwencyjne dla 37 os,
 • staże dla 143 os.,
 • szkolenie "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" dla 10 os.,
 • szkolenie "Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej" dla 15 os.,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 os.

Reasumując można stwierdzić: 110 osób podjęło zatrudnienie (48 mężczyzn, 62 kobiety), 25 osób otworzyło własną działalność gospodarczą (19 mężczyzn, 6 kobiet), 3 osoby podjęły dalszą naukę (2 mężczyzn,1 kobieta). 5 osób skierowano na staż ze środków z Funduszu Pracy (5 kobiet).

 • Wartość projektu: 1294594,43 PLN
 • Wkład własny: 446694,43 PL
 • Kwota dofinansowania: 847 900,00 PLN
 • Krajowy wkład publiczny (FP): 27,43 %
 • Wkład EFS: 72,57 %

Działanie 1.3 schemat a) SPO RZL za rok 2006 "Światełko w tunelu"

Projekt "Światełko w tunelu" w ramach Działania 1.3 " Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" skierowano d osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Cel strategiczny :

 • ograniczenie zjawiska bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych w zakresie reaktywacji zawodowej tak aby nie wypadły z rynku pracy.

Cele operacyjne projektu :

 1. wzrost zatrudnialności,
 2. pobudzenie aktywności zawodowej,
 3. podniesienie poziomu samooceny, kwalifikacji zawodowych,
 4. promowanie postawy przedsiębiorczości.

Realizowano następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe dla 139 os.,
 • pośrednictwo pracy dla 139 os.,
 • prace interwencyjne dla 62 os.,
 • szkolenie "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" dla 15 os.,
 • szkolenie "Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej" dla 22 os.,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 39 os.

Reasumując można stwierdzić: 64 osoby podjęło zatrudnienie (36 mężczyzn, 28 kobiet), 42 osób otworzyło własną działalność gospodarczą (26 mężczyzn, 16 kobiet).

 • Wartość projektu: 899376,78 PLN
 • Wkład własny: 420 776,78 PLN
 • Kwota dofinansowania: 478 600,00 PLN
 • Krajowy wkład publiczny (FP): 26,26 %
 • Wkład EFS: 73,74 %

 L.p.

 Tytuł projektu

Rodzaj oferowanej pomocy –Formy aktywne

1.

Działanie 1.2 „Moja szansa”

Realizacja: 16.01.2006 – 31.12.2006

 • Staż – 143 os.
 • Szkolenie „Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej” – 15 os.
 • Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 10 os.
 • Prace interwencyjne – 37 os.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25 os.
 • Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe – 240 os.

Realizacja: 01.01.2007 – 30.09.2007

 • Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe – 72 os.
 • Staż – 40 os.
 • Prace interwencyjne – 19 os.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 13 os.

2.

Działanie 1.2„Światełko w tunelu”

Realizacja: 01.02.2006 – 31.12.2006

Realizacja: 01.01.2007 – 31.12.2007

 • Prace interwencyjne – 62os.
 • Szkolenie „Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej” – 23 os.
 • Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 15 os.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 39 os.
 • Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe – 138 os.
 • Prace interwencyjne – 108 os.
 • Szkolenie – 49 os.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej -–31 os.
 • Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe – 188 os.

3.

* Działanie 1.6

„Kobieta przedsiębiorcza”

 

Realizacja: 2007

 • Szkolenie „Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej” – 30 os.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 15 os.
 • Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe – 30 os.

* - projekt/program oczekuje na akceptację

Stan na dzień 06.12.2006 r.

Rodzaje oferowanych szkoleń w 2006 r. oraz terminy ich trwania w PUP w Łomży

Szkolenia dla osób indywidualnych:

L.p.

Rodzaj szkolenia

Termin szkolenia

1.

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

06.03.06 - 27.03.06

2.

Operator równiarki kl. III

06.03.06 - 27.03.06

3.

Operator węzła betoniarskiego kl. III

06.03.06 - 27.03.06

4.

Operator ładowarki kl. III

06.03.06 - 27.03.06

5.

Operator koparkoładowarki kl. III

06.03.06 - 27.03.06

6.

Operator koparkoładowarki kl. III

06.03.06 - 27.03.06

7.

Operator koparkoładowarki kl. III

06.03.06 - 27.03.06

8.

Operator koparkoładowarki kl. III

06.03.06 - 27.03.06

9.

Operator koparkoładowarki kl. III

06.03.06 - 27.03.06

10.

Operator ładowarki kl. III + poszerzenie typ. VOLVO L - 150 E

06.03.06 - 27.03.06

11.

Operator zagęszczarki kl. III

13.03.06 - 27.03.06

12.

Operator zagęszczarki kl. III

13.03.06 - 27.03.06

13.

Operator zagęszczarki kl. III

13.03.06 - 27.03.06

14.

Prawo jazdy kat. C

21.03.06 - 28.04.06

15.

Prawo jazdy kat. C

21.03.06 - 28.04.06

16.

Prawo jazdy kat. C

21.03.06 - 28.04.06

17.

Prawo jazdy kat. C+ E

22.03.06 - 30.04.06

18.

Prawo jazdy kat. C+ E

22.03.06 - 30.04.06

19.

Prawo jazdy kat. C+ E

22.03.06 - 30.04.06

20.

Prawo jazdy kat. C+ E

22.03.06 - 30.04.06

21.

Prawo jazdy kat. C+ E

22.03.06 - 30.04.06

22.

Prawo jazdy kat. C+ E

22.03.06 - 30.04.06

23.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

27.03.06 - 31.03.06

24.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

27.03.06 - 31.03.06

25.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

27.03.06 - 31.03.06

26.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

27.03.06 - 31.03.06

27.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

27.03.06 - 31.03.06

28.

Kurs podstawowy ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych

27.03.06 - 31.03.06

29.

Kurs podstawowy ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych

27.03.06 - 31.03.06

30.

Szkolenie dodatkowe w zakresie przewozu rzeczy

30.03.06 - 31.03.06

31.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

01.04.06 - 14.04.06

32.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

01.04.06 - 14.04.06

33.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

01.04.06 - 14.04.06

34.

Fryzjer damsko-męski

01.04.06 - 30.06.06

35.

Kasjer walutowo-złotowy

06.04.06 - 13.04.06

36.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

10.04.06 - 14.04.06

37.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

18.04.06 - 28.04.06

38.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

24.04.06 - 28.04.06

39.

Prawo jazdy kat. C

08.05.06 - 05.06.06

40.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

22.05.06 - 26.05.06

41.

Prawo jazdy kat. C

22.05.06 - 19. 06.06

42.

Prawo jazdy kat. C

22.05.06 - 19. 06.06

43.

Szkolenie dodatkowe w zakresie przewozu rzeczy

25.05.06 - 26.05.06

44.

Obsługa kasy fiskalnej

30.05.06 - 30.05.06

45.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy

05.06.06 - 09.06.06

46.

Prawo jazdy kat. C+E

13.06.06 - 04.07.06

47.

Prawo jazdy kat. C+E

13.06.06 - 04.07.06

48.

Prawo jazdy kat. C

14.06.06 - 10.07.06

49.

Prawo jazdy kat. C

14.06.06 - 10.07.06

50.

Prawo jazdy kat. C

14.06.06 - 10.07.06

51.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

23.06.06 - 14.07.06

52.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

23.06.06 - 14.07.06

53.

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B

13.09.06 - 10.02.07

54.

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

03.10.06 - 03.11.06

Szkolenia grupowe współfinansowane ze środków EFS:

L.p.

Rodzaj szkolenia

Termin szkolenia

1.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - działanie 1.2

16.08.06 - 15.09.06

2.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - działanie 1.3

16.08.06 - 15.09.06

3.

Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej - działanie 1.2

22.08.06 - 05.10.06

4.

Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej - działanie 1.3

22.08.06 - 05.10.06

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share