Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Sokółka

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą – Wojewódzkim Urzędem Pracy, PUP realizuje następujące Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

„Młodzież na rynku pracy – nowe szanse, lepsze jutro”

Cel projektu:

 • ułatwienie startu zawodowego osobom młodszym, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się bezrobotnymi.

Grupę docelową przedsięwzięcia (po aneksie) stanowił

 • 306 osób poniżej 25 r. ż., bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci.

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staż,
 • przygotowanie zawodowe,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity koszt projektu - 968,0 tys. zł, w tym 662,7 tys. zł kwota dofinansowania i 305,3 tys. zł – wkład własny (250,1 tys. zł Fundusz Pracy + 55,2 tys. zł środki pracodawców). 

Realizacja projektu przedstawiała się następując:

 • 283 osoby objęto doradztwem zawodowym,
 • 6 osób przeszkolono pod zapewnione miejsce pracy,
 • 24 osoby ukończyły na szkolenie grupowe pn. „Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera,
 • 37 osób skierowano na przygotowanie zawodowe,
 • 26 osób uzyskało zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 • 23 osoby ukończyły szkolenie grupowe pn. „Kurs informatyczny wielomodułowy”,
 • 6 osób uzyskało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 183 osoby skierowano na staże.

Stan na grudzień 2005 r.

„Pracuję – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych”

Cel projektu:

 • udzielenie wsparcia dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale w zakresie reintegracji zawodowej tak, aby nie wypadły z rynku pracy.

Projekt (po aneksie) skierowany był do 164 osoby powyżej 25 r. ż., bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy, które objęte zostaną; poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami, przygotowaniem zawodowym, zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych lub otrzymują jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane wydatki na realizację projektu - 633,34 tys. zł, w tym 356,90 tys. zł stanowi kwota dofinansowania i 276,44 tys. zł – wkład własny (127,4 tys. zł FP + 149,04 tys. zł środki pracodawców).

Od początku realizacji wykonano następujący zakres działań:

 • 155 osób objęto usługami poradnictwa zawodowego,
 • 7 osób przeszkolono pod zapewnione miejsce pracy,
 • 26 osób skierowano do odbycia przygotowania zawodowego,
 • 61 osób uzyskało zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 • 14 osób uzyskało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 20 osób ukończyło szkolenie grupowe pn. „Przewóz materiałów niebezpiecznych”,
 • 24 osoby ukończyły szkolenie grupowe pn. „Profesjonalny kasjer - handlowiec”,
 • 12 osób ukończyło szkolenie pn. „Pracownik magazynowy z obsługą wózka widłowego
  i komputera”.

Działania realizowane w 2006r.:

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, PUP od początku 2006 r. realizuje następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

„Debiut na rynku pracy”

Cel projektu:

 • udzielenie możliwie pełnego wsparcia ułatwiającego rozpoczęcie startu zawodowego osobom młodszym, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się bezrobotnymi.

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowią 284 osoby poniżej 25 r. ż., bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci. Beneficjenci zostaną objęci zintegrowanymi działaniami w postaci: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, staży, prac interwencyjnych lub przyznane zostaną jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity koszt projektu - 938.340 zł, w tym 691.500 zł. kwota dofinansowania i 246,840 zł. – wkład własny (14 360 zł – budżet JST szczebla lokalnego + FP: 232.480 zł).

Zrealizowano następujący zakres zadań:

 • 289 osób objęto poradnictwem zawodowym,
 • 232 osób skorzystało z pośrednictwa pracy,
 • 190 osób skierowano do odbycia stażu,
 • 35 osób skierowano do prac interwencyjnych,
 • 11 osób przyznano środki na podjęcie działalności gosp.,
 • 2 osoby ukończyły szkolenie indywidualne – 1 os. „Operator koparko – ładowarki” i 1 os. „ Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy dla przewozu rzeczy”,
 • 24 osoby ukończyły szkolenie „Europejskie komputerowe prawo jazdy – kurs informatyczny”,
 • 22 osoby skierowano na szkolenie pn. „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputera”,1 osoba ukończyła szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. D.,
 • 1 osoba ukończyła kurs w zakresie prawa jazdy kat. C.

Z przeszkolonych osób pracę podjęło 16 osób bezrobotnych. Poza tym 3 os. ukończyły kurs kierowców dokształcający do przewozu osób.

„Udany powrót na rynek pracy”

Cel projektu:

 • udzielenie wsparcia dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale w zakresie reintegracji zawodowej tak, aby nie wypadły z rynku pracy.

Projekt skierowany do 142 osób powyżej 25 r. ż., bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy, które objęte zostaną; poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami, przygotowaniem zawodowym, zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych lub otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane wydatki na realizację projektu - 535.143 zł, w tym 390.400 zł. stanowi kwota dofinansowania i 144.743 zł. – wkład własny (130.383 zł FP + 14.360 zł budżet JST szczebla lokalnego).

Od początku realizacji wykonano następujący zakres działań:

 • 159 osób skorzystało z poradnictwa zawodowego,
 • 100 osób objęto wsparciem w ramach pośrednictwa pracy,
 • 64 osoby uzyskało subsydiowane zatrudnienie,
 • 30 osób skierowano do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • 13 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 1 osoba ukończyła szkolenie pn.: „Obsługa żurawi samojezdnych”,
 • 1 osoba ukończyła szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych” – obie osoby podjęły pracę po szkoleniu,
 • 24 osoby skierowano na szkolenie „Studium profesjonalnego sprzedawcy – kasjera”,
 • 1 osoba ukończyła szkolenie „Eksploatacja urządzeń elektro-energetycznych”,
 • 19 osób ukończyło szkolenie „Drwal – operator pilarki”,
 • 2 osoby ukończyły szkolenie „Operator koparko-ładowarki kl. III”.

Z przeszkolonych osób pracę podjęły 22 osoby bezrobotne ( z tego 3 pow. 3 m-cy od ukończenia kursu).

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share