Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Podlaska Strategia Zatrudnienia

Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku
 
W dniu 23 października 2006r. na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego została podjęła uchwała o przyjęciu Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku.
Decyzję o stworzeniu strategii w obszarze rynku pracy podjął Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą z lipca 2006r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania ,,Regionalnej Strategii Rynku Pracy Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. W wyniku zmiany uchwały ten strategiczny dokument otrzymał ostatecznie nazwę Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku (PSZ 2015.), nawiązując w ten sposób do Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Krajowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013.
 
Wykonanie uchwały zostało powierzone Zarządowi Województwa Podlaskiego, który przekazał zadanie przygotowania projektu Strategii Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku. W tym celu został powołany specjalny zespół zadaniowy złożony z pracowników WUP w Białymstoku oraz instytucji i partnerów rynku pracy. Zespół otrzymał wsparcie ze strony ekspertów w ramach projektu ,,Wsparcie techniczne dla instytucji programujących inicjatywy własne w ramach EFS” Programu Phare 2003 realizowanego przez firmę Lrdp. Projekt PSZ 2015 pozytywnie zaopiniowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 28 września 2006r.

 

PSZ 2015 posiada charakter strategii sektorowej wyznaczającej kierunki polityki samorządu województwa podlaskiego w zakresie działań podejmowanych na rynku pracy i oddziałujących na rynek pracy.

 

PSZ 2015 jest dokumentem, który opierając się na podstawowych celach strategicznych Unii Europejskiej, kraju i województwa, wskazuje kierunki i priorytety dla podjęcia odpowiednich działań (celów szczegółowych wynikających z uwarunkowań regionalnych i lokalnych). Oprócz stworzenia podstaw do użycia środków finansowych głównie Europejskiego Funduszu Społecznego, PSZ 2015 ma też spełniać istotne funkcje edukacyjne i uspołecznienia w mechanizmie tzw. dobrego rządzenia (good governance).

 

Cele strategiczne, priorytety i cele szczegółowe (działania) PSZ 2015
PSZ 2015 obejmuje 3 cele strategiczne, 7 priorytetów i 37 celów szczegółowych (działań). Taka konstrukcja Strategii jest nawiązaniem do krajowych dokumentów, które mają najściślejszy związek ze sprawami zatrudnienia i rynku pracy – do Krajowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizację celów Podlaskiej Strategii Zatrudnienia zakłada się roku 2015. Jest to rok zakończenia finansowania okresu programowania 2007-2013, zgodnie z regułą zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi (n+2).
Realizacja celów strategicznych znajduje swój wyraz w następującym układzie priorytetów (działań):

 

CELE

WYŻSZA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I INTEGRACJA SPOŁECZNA


LEPSZA EDUKACJA I WYŻSZE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

AKTYWIZACJA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

PRIORYTETY/

DZIAŁANIA

1.Wzrost zatrudnienia

1. Promocja mobilności na rynku pracy

2. Aktywizacja zawodowa młodzieży

3. Pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

4. Zmiana pracy nielegalnej na legalne zatrudnienie

5. Promocja i wspieranie elastycznych form zatrudnienia

6. Sprzyjanie zatrudnieniu w ramach ekonomii społecznej

 

2. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na rzecz zatrudnienia

1. Promocja i wsparcie samozatrudnienia

2. Wzmacnianie współpracy szkół wyższych i sektora gospodarczego na polu innowacji

3. Wspieranie tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych

4. Rozwój usług z zakresu e-biznesu

5. Podnoszenie kwalifikacji kadr regionalnej gospodarki

6. Wspieranie kierunków studiów nakierowanych na innowacyjny rozwój regionu

7. Wsparcie tworzenia i rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych.

5. Rozwój lokalnych partnerstw i dialogu społecznego na rzecz rynku pracy 

1. Wsparcie porozumień na rzecz zatrudnienia, integracji społecznej oraz edukacji

2. Wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w ekonomii społecznej

3. Rozwój partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego

 

3.Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do pracy i edukacji 

1. Promocja równości szans na rynku pracy

2. Wsparcie zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. Eliminacja barier ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych w celu podniesienia zdolności do edukacji i zatrudnienia

4. Wsparcie programów edukacyjnych mających na celu wyrównywanie szans uczniów

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sieci Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej

6. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi

7. Programy stypendialne dla uczących się dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin.

8. Wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

9. Promocja innowacyjnych programów mających na celu zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

 

4. Podniesienie jakości kształcenia i wyposażenia szkół zawodowych

1. Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy

2. Wspieranie kształcenia w zawodach i umiejętnościach poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy

3. Wzmocnienie potencjału rozwojowego i innowacyjnego szkół zawodowych

 

7. Zwiększenie efektywności i jakości obsługi rynku pracy

1. Podwyższanie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy

2. Wspieranie i
upowszechnianie pośrednictwa pracy w szczególności przez nowe formy komunikacji

3. Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej

4. Rozwijanie i doskonalenie systemu informacji, monitorowania i prognozowania popytu na pracę, w tym doskonalenie i aktualizowanie wiedzy o zawodach deficytowych i nadwyżkowych

 

6. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

1. Pomoc w reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa

2. Stymulowanie rozwoju otoczenia rolnictwa i wzrostu zatrudnienia pozarolniczego na wsi

3. Wsparcie kształcenia mieszkańców obszarów wiejskich

4. Podniesienie kwalifikacji osób i poziomu usług turystycznych  

5. Wsparcie mobilności ludności wiejskiej

 

 


Dokumenty do pobrania:

Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku- pobierz >>

 Raport monitoringowy z realizacji PSZ/2015 na koniec 2009 r.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share