Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania Centrum

Zadania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

W ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku funkcjonują trzy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, których zadaniem jest:

 1. świadczenie usług poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa;
 2. we współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz akademickimi biurami karier opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych w szczególności w powiatowych urzędach pracy i akademickich biurach karier na terenie województwa;
 3. w  porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowych  oraz innych zasobów informacji  pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym;
 4. świadczenie poradnictwa zawodowego poprzez:
  1. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  2.  udzielanie porad  z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę  pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  3. udzielanie informacji  i  porad indywidualnych  na odległość,
  4. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych,
  5. prowadzenie  dokumentacji dotyczącej świadczonych usług;
 5. prowadzenie banku programów  z zakresu grupowych porad zawodowych i spotkań informacyjnych;
 6. wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz  bezrobotnych i poszukujących pracy;
 7. świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców poprzez wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników, wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie;
 8. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy;
 9. współpraca z instytucjami rynku pracy oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie propagowania poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
 10. koordynacja pracy OT WUP CIiPKZ w Łomży i w Suwałkach, która obejmuje:
  1. opracowywanie we współpracy z ww. CIiPKZ kierunków i planów działań;
  2. sporządzanie analiz i sprawozdań z działalności centrów w województwie;
  3. koordynacja działań centrów w województwie w zakresie:
   • prowadzenia dokumentacji,
   • opracowywania, aktualizowania i upowszechniania  zasobów informacji,
   • realizacji zadań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy,
   • przygotowywania i upowszechniania wykazów porad grupowych i spotkań informacyjnych,
   • promowania poradnictwa zawodowego;
 11. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącymi do Unii Europejskiej, państwami niebędącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w szczególności poprzez:
  1. wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań przez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
  2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na terenie działania tych partnerstw;
 12. wspieranie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu  pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:
  1. informowanie o zasadach i zakresie pomocy w ramach pośrednictwa pracy świadczonego przez powiatowy lub wojewódzki urząd pracy,
  2. zapewnianie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego dostępu do informacji o krajowych ofertach pracy zamieszczonych w internetowej bazie ofert pracy,
  3. zapewnianie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego zgłaszania krajowych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
  4. zapewnienie dostępu do informacji o krajowych ofertach pracy,
  5. organizację giełdy pracy dla osób zarejestrowanych na terenie województwa we współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy,
  6. organizację targów pracy dla pracodawców krajowych z terenu województwa samodzielnie lub we współpracy z powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa,
  7. upowszechnianie informacji o targach pracy organizowanych przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa lub wojewódzki urząd pracy,
  8. udział w targach pracy organizowanych na terenie województwa.
 13. współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy, poprzez udzielanie porad zawodowych, informacji zawodowych, organizację spotkań informacyjnych i porad grupowych.
 14. przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej w ustawie oraz ich udostępnianie publicznym służbom zatrudnienia lub innym podmiotom realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań.

Usługi Centrum są bezpłatne i skierowane do osób pełnoletnich, które:

 • poszukują miejsca pracy,
 • ukończyły szkołę i po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy,
 • chcą wybrać nowy zawód, kierunek kształcenia lub szkolenia,
 • pracują, ale chcą się przekwalifikować lub zmienić miejsce pracy,
 • zagrożone są zwolnieniem lub utratą pracy,
 • mają dłuższą przerwę w zatrudnieniu i chciałyby zaktualizować kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share