Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Seminaria, szkolenia, spotkania

"Innowacyjne narzędzia wsparcia pracowników zwalnianych lub zagrożonych bezrobociem w procesie outplacementu" - szkolenia doradców zawodowych / doradców klienta z powiatowych urzędów pracy  - 10.04.2015 r. (Białystok), 16.04.2015r. (Suwałki), 17.04.2015 r. (Łomża)

Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach upowszechniania rezultatów projektu innowacyjnego „PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu”, realizowanego przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery we współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Open Education Group sp z o.o. oraz partnerami z Portugalii i Wielkiej Brytanii.  Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat podstaw outplacementu oraz zapoznanie z narzędziami doradczymi stosowanymi w procesie reorientacji zawodowej.  Uczestnicy szkolenia poznali narzędzie diagnostyczno-oceniające dla pracownika oraz doradców wspierających reorientację zawodową osób zagrożonych bezrobociem, składające się z pięciu kwestionariuszy: Hobby, Kompetencje, Wartości, Zdrowie, Zainteresowania. Drugą grupą narzędzi zaprezntowanych na szkoleniu były kwestionariusze wykorzystywane w treningu sterowności: Kontrola, Motywatory, Samoocena, Sprawczość, Sukces. W szkoleniach wzięło udział 34 pracowników z powiatowych urzędów pracy.


 

"Trener pracy - nowa perspektywa zatrudniania osób niepełnosprawnych"  - szkolenie dla doradców zawodowych - Białystok, 20.02.2015 r.

W dniu 20 lutego 2015r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku zorganizowało szkolenie pt. „Trener pracy - nowa perspektywa zatrudniania osób niepełnosprawnych”. W wyniku szkolenia dwudziestu doradców zawodowych z podlaskich urzędów pracy zdobyło wiedzę na temat funkcji Trenera Pracy na przykładzie rezultatów wypracowanych w ramach projektu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych pn. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Reprezentant PFON, Pani Natalia Bukowska, omówiła założenia projektu i założenia Zatrudnienia Wspomaganego oraz narzędzia do rekrutacji i szkolenia trenerów pracy, a także zarządzania ich pracą. Przedstawicielki Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku w interesujący sposób przedstawiły korzyści, jakie daje osobie niepełnosprawnej współpraca z trenerem pracy na przykładzie doświadczeń z realizacji Programu Trener Pracy. Warsztat pracy każdego z doradców zawodowych uczestniczących w spotkaniu został wzbogacony również o 10 publikacji książkowych dotyczących problematyki zatrudnienia wspomaganego przekazanych przez PFON. 

 


Dzień Otrwarty w Podlaskich Urzędach Pracy - 27.01.2015

 

Dzień 27 stycznia 2015 r. był Dniem Otwartym w urzędach pracy województwa podlaskiego. Inicjatywa, zorganizowana z myślą o osobach korzystających na co dzień z usług urzędów pracy, była również związana z obchodami dnia pracownika publicznych służb zatrudnienia.

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku cieszył się dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych, pracowników firm i pracodawców, jak również najmłodszych uczestników rynku pracy – maluchów z przedszkoli i szkół podstawowych.

Z myślą o tej ostatniej, ale bardzo aktywnej grupie „klientów”, zostały specjalnie przygotowane zajęcia zawodoznawcze z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli zawodów – architekta, właściciela firmy „PLAN Karpowicz Paweł” oraz dziennikarki. Maluchy, które odwiedziły nas w tym dniu, zostały zaangażowane w zadania, konkursy i zabawy związane ze światem zawodów. Duże zaciekawienie najmłodszych wzbudziło również samo funkcjonowanie urzędu pracy. Podobne spotkania z maluchami zorganizowali doradcy zawodowi w Oddziałach Terenowych WUP w Łomży i w Suwałkach.

Równolegle do zajęć dla maluchów odbywały się spotkania otwarte i dyżury specjalistów, skierowane do osób dorosłych, korzystających z naszych usług. Dużym zainteresowaniem klientów cieszyło się spotkanie na temat tanich pożyczek z rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II” na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowiska pracy. Poprowadził je dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz dyrektor zarządzający firmy Capitales Finanse Sp. z o.o. (pośrednika finansowego wyłonionego przez Bank do obsługi programu). Ponadto, tego dnia odbyły się również spotkania poświęcone Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (wraz z konsultacjami udzielanymi przez kierownika działu szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku), sytuacji na rynku pracy oraz aktywnemu poszukiwaniu pracy w Polsce i za granicą, przygotowaniu Video CV (prowadzili je doradcy zawodowi, doradcy EURES, specjaliści rynku pracy, specjaliści badań i analiz).

Osoby odwiedzające nas w tym dniu mogły dodatkowo skorzystać z dyżuru podatkowego prowadzonego przez pracowników Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Konsultacji indywidualnych udzielali doradcy zawodowi oraz doradcy Europejskich Służb Zatrudnienia, pracujący w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej naszego urzędu.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom oraz osobom, które poświęciły swój czas i wzbogaciły swoją obecnością nasze przedsięwzięcie.

 http://ps12.bialystok.pl/2015/02/troskliwe-misie-w-urzedzie-pracy/

http://www.przedszkole14.lomza.pl/wydarzenia/1167-wojewodzki-urzd-pracy-w-przedszkolu

 


 

 "Instrumenty wspierające pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy" - konferencja dla pracodawców przygranicznych, Suwałki  - 15.12.2014

15 grudnia 2014 r. odbyła się w Suwałkach konferencja skierowana do pracodawców przygranicznych zrealizowana w ramach inicjatywy „BiaLy Las” pn. „Instrumenty wspierające pracodawców na polskim i litewskim rynku pracy”.

Celem konferencji było zapoznanie pracodawców regionów przygranicznych z nowymi instrumentami wspierającymi pracodawców na polskim i litewskim rynku pracy.  Na początku konferencji przedstawiciel PUP w Suwałkach zapoznał uczestników spotkania z nowymi rozwiązaniami prawnymi, wprowadzonymi nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. instrumentów ułatwiających zatrudnianie osób do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, rodziców powracających na rynek pracy. Następnie przedstawiciel WUP w Białymstoku przedstawił główne założenia  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wystąpienia prelegentów zawierały informacje na temat poszczególnych rozwiązań oraz dofinansowań, związanych z danym rodzajem wsparcia.

 W kolejnej części konferencji doradca EURES z WUP w Białymstoku omówił założenia reformy EURES. Ważnym elementem konferencji było wystąpienie specjalnego gościa -   doradcy EURES z Litwy, który przybliżył aktualną sytuację na Litewskim rynku pracy oraz zaprezentował formy pomocy kierowane przez Giełdę pracy (Urząd pracy) na Litwie do pracodawców. Konferencję zakończyło wystąpienie prelegenta z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 W wydarzeniu wzięło udział 42 przedstawicieli  suwalskich firm i instytucji.


 

Szkolenie - Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych  - 26-28.11.2014 r.

W dniach  26-28.11.2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, zorganizowane i przeprowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku i w Suwałkach w ramach realizacji zadań metodyczno – szkoleniowych. W szkoleniu wzięło udział siedmiu doradców zawodowych - pięciu z powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego (z PUP w Białymstoku, PUP w Siemiatyczach, PUP w Łomży, PUP w Kolnie, PUP w Wysokiem Mazowieckiem) oraz jeden z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku.

Celem szkolenia było nabycie przez doradców zawodowych kompetencji i uprawnień do stosowania narzędzia KZZ w realizacji zadań doradczych. W programie trzydniowego szkolenia znalazły się założenia teoretyczne metody KZZ, jej charakterystyka, budowa skal, porównanie wersji konwencjonalnej i elektronicznej KZZ, standardy stosowania metody. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procedurą przeprowadzania badania, przeliczania wyników oraz ich interpretowania dla różnych grup klientów.

 Uczestnicy wysoko ocenili przebieg i program merytoryczny szkolenia. Zwracali uwagę na jego przydatność w pracy oraz wyrazili zainteresowanie udziałem w szkoleniach metodycznych w przyszłości.


 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczosci - 17-21.11.2014 r.

W dniach 17-21 listopada 2014r. obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej włączyło się w działania na rzecz promowania i rozwijania przedsiębiorczości.

17 listopada 2014r. odbyło się seminarium metodyczne poświęcone prowadzeniu warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, skierowane do doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia. W seminarium wzięło udział 14 osób.

Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyły się warsztaty i spotkania otwarte:

- „Odkryj swój potencjał zawodowy i osobisty”

- „Zakładam działalność gospodarczą”

- „Kariera w organizacjach europejskich – praca, praktyki, staże”

19 listopada 2014r. doradcy zawodowi z CIiPKZ udzielali informacji zawodowych osobom zainteresowanym na Targach Edukacyjno-Zawodowych zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku oraz na Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami, organizowanych przez Fundację Aktywizacja.  

Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości można było skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi i uzyskać informacje z zakresu zakładania firmy, pozyskiwania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy zbadać swoje predyspozycje przedsiębiorcze.


Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu działalności gospodarczej - seminarium metodyczne dla doraców zawodowych - Białystok, 17.11.2014 r.

 

17 listopoada 2014 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku zorganizowało seminarium metodyczno-warsztatowe skierowane do doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. W spotkaniu wzięło udział  13 doradców zawodowych z 10-ciu powiatowych urzędów pracy. Celem spotkania była wymiana informacji na temat różnych ćwiczeń i technik prowadzenia warsztatów i doradztwa zawodowego z zakresu diagnozowania predyspozycji przedsiębiorczych oraz przygotowania do zakładania działalności gospodarczej. W programie seminarium znalazły się również informacje na temat nowych źródel finansowania działalności gospodarczej (program "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie") oraz prowadzenia firmy w Internecie.  Spotkanie prowadzili doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymsotku, a wiedzę dotyczącą e-biznesu i rynku internetowego w Polsce przekazał p. Łukasz Siemieniuk (Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości).

       


Doradca klienta w praktyce - seminarium dla doradców zawodowych i doradców klienta w powiatowych urzędach pracy - Suwałki, 14.11.2014

14 listopada 2014 r. w siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Oddziału Terenowego w Suwałkach, odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz doradców zawodowych z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej naszego województwa.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń z dotychczasowego okresu wdrażania nowej funkcji doradcy klienta – ze wskazaniem dobrych praktycznych rozwiązań, a także – występujących problemów. Szczegółowe zagadnienia poruszane podczas spotkania to: założenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące funkcji doradcy klienta, jego zakres zadań (ze szczególnym uwzględnieniem profilowania klientów oraz IPD) oraz usytuowanie w strukturze PUP.

Relacje z praktycznego wdrażania funkcji doradcy klienta w powiatowych urzędów pracy zostały dopełnione relacjami z konferencji „Kompetencje doradcy klienta w publicznych służbach zatrudnienia” w Warszawie oraz z warsztatów kompetencyjnych „Profesjonalny doradca klienta - wymagane kompetencje wg wytycznych MPiPS”, które odbyło się niedawno w Białymstoku. Dyskusja zmierzała w kierunku wstępnego określenia niezbędnych kompetencji oraz wynikających z nich potrzeb szkoleniowych pracowników pełniących funkcję doradcy klienta. Dopracowanie tego tematu może stać się podstawą dalszej współpracy powiatowych oraz wojewódzkiego urzędu pracy.


 

 "Nowe rozwiązania prawne na polskim i europejskim rynku pracy" - konferencja dla regionalnych pracodawców - Białystok, 24.10.2014

 24 października 2014 r. odbyła się w restauracji Trzy po Trzy konferencja skierowana do regionalnych pracodawców pt. „Nowe rozwiązania prawne na polskim i europejskim rynku pracy.” Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Europejskie Służby Zatrudnienia), przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Celem konferencji było zapoznanie pracodawców z nowymi rozwiązaniami prawnymi, wprowadzonymi tego roku nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych instrumentów ułatwiających zatrudnianie osób do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia oraz rodziców powracających na rynek pracy, a także wprowadzeniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Wystąpienia prelegentów zawierały informacje na temat poszczególnych rozwiązań oraz dofinansowań, związanych z danym rodzajem wsparcia. Ponadto jedno z wystąpień dotyczyło zmian w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. W końcowej części  konferencji zostały zaprezentowane informacje na temat reformy EURES, nowych działań EURES skierowanych do pracodawców i osób poszukujących pracy, a także na temat procesu akredytacji agencji zatrudnienia, chcących przystąpić do sieci EURES. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli 25 podlaskich firm, kilku agencji zatrudnienia, kilku instytucji edukacyjnych oraz biur karier.

 


 

Ogólnopolski Tydzień Kariery - 20-24 października 2014r.

Już po raz szósty, w dniach 20-24 października 2014r. doradcy zawodowi z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach) uczestniczyli w realizacji przedsięwzięcia pn. Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tegoroczne hasło OTK "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy" oznaczało, że szczególną uwagę zwracaliśmy na rzetelne źródła informacji o rynku pracy oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania aktualnej informacji zawodowej. Odbiorcy zaproponowanych działań podkreślali wysoki poziom merytoryczny i profesjonalne przygotowanie oferty usług doradczych. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano:
•    Zajęcia warsztatowe. W dniach 20 - 23.10.2014 w Białymstoku, Łomży, Bielsku Podlaskim i Kolnie odbyło się 13 warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych i doradców EURES z WUP. Warsztaty skierowane były do młodych osób wchodzących niebawem na rynek pracy: uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku ("Wykorzystaj swój potencjał na rynku pracy", „Bezpieczna praca za granicą-warsztat komputerowy”), uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku („Zaskocz pracodawcę–nagraj Video CV”), uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku („Aktywne poszukiwanie pracy”, „Bezpieczna praca za granicą-warsztat komputerowy”), osób bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim i Kolnie („Usługi EURES i bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”), klientów CIiPKZ w Białymstoku („Skutecznie zarządzam sobą w czasie”), uczestników Akademickich Targów Pracy Politechniki Białostockiej („Własna firma–czy ja się do tego nadaję?”), studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży („Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami”, „Moja firma szansą na zatrudnienie dla osób młodych”) oraz osadzonych w Zakładzie Karnym Grądy Woniecko, którzy powrócą niebawem na rynek pracy („Rynek pracy przyjazny dla wszystkich”). Programy warsztatów były ściśle dopasowane do potrzeb danej grupy odbiorców. W zależności od tematyki zajęć uczestnicy mieli okazję na przykład rozpoznać w sobie cechy sprzyjające postawie przedsiębiorczej i rozwinąć umiejętności potrzebne w prowadzeniu firmy, przygotować się do skutecznego poruszania się po rynku pracy, uświadomić sobie znaczącą rolę samooceny w życiu zawodowym czy poznać zasady podejmowania bezpiecznej pracy za granicą. Dodatkowo po zakończeniu warsztatów uczestnicy mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi i pracy nad własnymi projektami zawodowymi.
•    Konferencja „Nowe rozwiązania prawne na polskim i europejskim rynku pracy”. Dobrym pomysłem była organizacja w dniu 24.10.2014 konferencji skierowanej do regionalnych pracodawców pt. „Nowe rozwiązania prawne na polskim i europejskim rynku pracy.” Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprosił do współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Celem konferencji było zapoznanie pracodawców z nowymi rozwiązaniami prawnymi, wprowadzonymi tego roku nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych instrumentów ułatwiających zatrudnianie osób do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia oraz rodziców powracających na rynek pracy, a także wprowadzeniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wystąpienia prelegentów zawierały informacje na temat poszczególnych rozwiązań oraz dofinansowań, związanych z danym rodzajem wsparcia. Ponadto jedno z wystąpień dotyczyło zmian w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. W końcowej części  konferencji zostały zaprezentowane informacje na temat reformy EURES, nowych działań EURES skierowanych do pracodawców i osób poszukujących pracy, a także na temat procesu akredytacji agencji zatrudnienia, chcących przystąpić do sieci EURES. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli podlaskich firm, agencji zatrudnienia oraz instytucji edukacyjnych. 
•    Działania metodyczne skierowane do doradców zawodowych. W dniu 20.10.2014 w Oddziale Terenowym WUP w Łomży zorganizowano seminarium „Rynek pracy przyjazny dla wszystkich – wytyczne w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób o specyficznych potrzebach”. W spotkaniu prowadzonym przez specjalistów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzięło udział 28 doradców zawodowych z podlaskich powiatowych urzędów pracy, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz łomżyńskich akademickich biur karier. Udział w seminarium umożliwił wzbogacenie warsztatu pracy doradców, szczególnie w obszarze pomocy osobom z dysfunkcjami lub niepełnosprawnością. Natomiast w dniu 23.10.2014 w Oddziale Terenowym WUP w Suwałkach zorganizowano w partnerstwie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Fundusze europejskie 2014-2020 – założenia nowej perspektywy dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozszerzeniem własnej działalności gospodarczej”, którego celem było zaprezentowanie doradcom zawodowym możliwych rozwiązań w zakresie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem funduszy unijnych.
•    Działania informacyjno-konsultacyjne doradców zawodowych skierowane do wszystkich zainteresowanych. W trakcie Akademickich Targów Pracy Politechniki Białostockiej (21.10.2014), Targów Edukacyjnych „Mam wybór – stawiam na rozwój” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (22.10.2014) oraz VI Akademickich Targów Pracy Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (23.10.2014) doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku, Łomży i Suwałkach udzielili 320 osobom informacji i konsultacji w sprawach dotyczących planowania kariery zawodowej oraz poruszania się po rynku pracy. W ramach Dni Otwartych „Zapytaj doradcę” w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku (22-23.10.2014) oraz Suwałkach (22.10.2014, 24.10.2014) odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą, skorzystać z porad i konsultacji doradców zawodowych, określić swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy testu Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych oraz zasięgnąć informacji na temat rynku pracy czy zagranicznych ofert pracy w ramach sieci EURES. Natomiast doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży na spotkaniu informacyjno-promocyjnym w dniu 21.10.2014 zaprezentowali rynek edukacyjno-szkoleniowy i własną ofertę doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży”. Aby jeszcze bardziej ułatwić osobom zainteresowanym dostęp do usług doradczych z zakresu poszukiwania pracy, planowania kariery czy europejskiego rynku pracy zaproponowano chat internetowy (Skype), zaś w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach w dniu  23.10.2014 zorganizowano dla osób bezrobotnych dyżur doradcy zawodowego-psychologa. Ponadto, w celu jak największego rozpowszechnienia organizowanych przedsięwzięć, opracowano Kalendarium Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w podlaskich urzędach pracy. Zebrano informacje na temat wszystkich działań oferowanych w ramach OTK przez podlaskie urzędy pracy oraz upowszechniono w przejrzystej i dostępnej formie. Zgromadzono dane z 12 powiatowych urzędów pracy, a następnie w dniu 15 października zamieszczono informacje na stronie internetowej urzędów pracy Podlasia (www.up.podlasie.pl). Dzięki tej inicjatywie dostęp do informacji o przebiegu OTK zyskało jeszcze więcej osób zainteresowanych.

  Dyplom laureata OTK


Wizyta studyjna zagranicznych gości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku - 09.09.2014r.

W dniu  09.09.2014r. gościliśmy w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku uczestników wizyty studyjnej, realizowanej w ramach programu Grundvig przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. W wizycie wzięli udział pracownicy organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i firm z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii i Hiszpanii.

Spotkanie dotyczyło problematyki sytuacji ludzi młodych na Podlasiu oraz na polskim i europejskim rynku pracy. Omówiono najważniejsze wskaźniki dotyczące aktywności ekonomicznej ludzi młodych oraz bezrobocia w grupie osób poniżej 25 r. ż. Zwrócono szczególną uwagę na jego strukturę, zróżnicowanie terytorialne oraz przyczyny pozostawania bez pracy.

Przedstawiciele organizacji, które gościliśmy w WUP, prowadzą proces doskonalenia zawodowego i kształcenia młodzieży, współpracują z urzędami pracy w swoich krajach, są wykonawcami usług szkoleniowych i doradczych, które są zlecane firmom zewnętrznym.

    

     fot. p. W.Woronowicz


  Szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - 22.07.2014r., 24.09.2014r.

W dniach  22.07.2014r. oraz 24.09.2014r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku przeprowadzili szkolenie skierowane do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt.: „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia – wybrane zagadnienia”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat zakresu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia, przybliżenie istoty i zasad profilowania pomocy dla osób bezrobotnych w urzędach pracy, omówienie funkcji doradcy klienta w strukturze urzędu pracy, przedstawienie nowych instrumentów rynku pracy skierowanych do osób do 30 r.ż, powyżej 50 i 60 r.ż. oraz do pracodawców.  W szkoleniach wzięło udział 55 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.


Seminarium "Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a zadania doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego" - 2.07.2014

W dniu 02.07.2014r. odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymsoku seminarium skierowane do doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Spotkanie miało na celu zwiększenie kompetencji doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego, zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa podlaskiego, w zakresie stosowania znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia oraz nowych instrumentów rynku pracy, wprowadzonych zmianami z 27 maja 2014r. Podczas seminarium omówiono nowe zapisy ustawy oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, w szczególności dotyczące poradnictwa zawodowego i szkoleń, funkcji doradcy klienta, roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W drugiej części spotkania zostały zaprezentowane główne założenia reformy EURES oraz programu POWER 2014 - 2020 i Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych.


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - spotkanie w CIiPKZ Oddział Terenowy WUP w Suwałkach - 26.06.2014

 W dniu 26.06.2014 r. w Oddziale Terenowym WUP w Suwałkach odbyło się spotkanie skierowane do organizacji pozarządowych oraz pracodawców pn. „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych”. Miało ono na celu przedstawienie różnych form wsparcia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne wchodzące na rynek pracy oraz zatrudniający je pracodawcy.

Na początku spotkania przedstawiono założenia projektu PWP „Przełamać bariery” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Następnie przedstawicielki Fundacji Aktywizacja  w Białymstoku zapoznały uczestników z prawnymi aspektami zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a także podzieliły się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pracodawcami przy rekrutacji osób niepełnosprawnych. W dalszej części spotkania Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Stanisława Augusta w Augustowie zaprezentował korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na zakończenie uczestnicy spotkania zapoznali się z interesującą prezentacją Ośrodka Wsparcia w Lipniaku, która przekonywująco potwierdzała wszechstronne aspekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych i imponujące osiągnięcia w dziedzinie wieloletniej integracji społecznej osób z różnych powodów wykluczonych społecznie.

Obecni pracodawcy mieli okazję zdobyć informacje prawne oraz dotyczące rozliczeń wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Złożyli też wstępne deklaracje przyjęcia na staż uczestników projektu „Przełamać bariery”. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby (przedstawiciele stowarzyszeń, pracodawcy oraz pracownicy OT w Suwałkach).

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty będą kontynuowane i w przyszłości zaowocują stałymi miejscami pracy dla osób poszukujących zatrudnienia.

  


Cykl szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy z profilowania pomocy dla bezrobotnych - IV - V 2014

W okresie od 02 kwietnia 2014 r. do 19 maja 2014 r. doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadzili 24 szkolenia z zakresu stosowania „Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych” wśród pracowników wszystkich podlaskich powiatowych urzędów pracy. Celem szkoleń było przygotowanie tych, którzy będą pełnić funkcję doradców klienta i realizować zadania wynikające ze znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytuacjach rynku pracy. Szkolenia umożliwiły im poznanie metody ustalania profili pomocy dla osób bezrobotnych z wykorzystaniem nowego narzędzia pn. Kwestionariusz do profilowania. Od tego, jaki profil pomocy dla bezrobotnego zostanie ustalony, zależeć będzie zakres usług świadczonych mu przez urząd pracy. W szkoleniach uczestniczyły 282 osoby zatrudnione między innymi na stanowiskach pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów.


Spotkanie z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – 31.03.2014 r.

W dniu 31 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkania z przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez CIiPKZ w Białymstoku. Program spotkania obejmował następujące zagadnienia: współpraca z pracodawcami w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych, rekrutacja osób niepełnosprawnych do pracy, założenia projektu WUP w Białymstoku PWP „Przełamać bariery” oraz usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, urzędów pracy.

 


Szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - 25.03.2014r., 27.03.2014r.

W dniach  25.03.2014r. oraz 27.03.2014r. doradcy zawodowi-psycholożki z Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku i Łomży zorganizowały i przeprowadziły szkolenie pt.: „Radzenie sobie w sytuacjach społecznych”. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności społecznych przydatnych w obsłudze klienta. Autorski program szkolenia o charakterze warsztatowym opracowano w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych uczestników. W szkoleniach wzięło udział 24 pracowników Wydziału Koordynacji i Wdrażania PO KL  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zakres szkolenia obejmował tematykę radzenia sobie z emocjami, komunikacji interpersonalnej oraz stresu. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach wysoko ocenili przydatność zaproponowanych metod i wyrazili gotowość stosowania ich w praktyce zawodowej.

 


Wizyty studyjne doradców zawodowych w Danii w ramach projektu PWP „Przełamać bariery” – 3-8.02.2014 oraz 3-8.03.2014 r.

W lutym i marcu 2014 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku, Łomży i Suwałkach wzięli udział w wizytach studyjnych w Danii (w mieście Aarhus), zorganizowanych w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku PWP „Przełamać bariery”.  Program wizyt został przygotowany przy współpracy z Urzędem Pracy w Aarhus (Jobcentre Aarhus), a jego celem było poznanie rozwiązań i przykładów dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Danii. Uczestnicy wizyt odwiedzili instytucje i ośrodki zajmujące się realizacją usług skierowanych do osób niepełnosprawnych, m.in. spółdzielnię socjalną Kaffegal, agencję pracy Job-banken, instytucję zajmującą się przyznawaniem dofinansowania na sprzęt i wyposażenie niezbędne m.in. do przystosowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej – SJH (Specjalfunktionen Job & Handicap), szkołę Egmont. Duńskie rozwiązania w zakresie  aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych obejmują m.in.: przygotowanie planu ukierunkowanej rehabilitacji zawodowej, wsparcie asystentów (edukacyjnych, osobistych, w zakładzie pracy), dostosowanie i wyposażenie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej w specjalistyczne urządzenia (jeśli wymaga tego stanowisko pracy), wsparcie mentora w miejscu pracy, zatrudnienie subsydiowane (sparejob, flexjob). Wszystkie wymienione programy są inicjowane przez pracowników socjalnych oraz pracowników służb zatrudnienia w Aarhus.

   

 


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  - 18-22.11.2013

W dniach 18-24 listopada 2013r. obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Ideą tej ponadnarodowej inicjatywy jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie kreatywnych pomysłów, a także promowanie przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej, szczególnie wśród ludzi młodych. Również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku włączyło się w działania na rzecz przedsiębiorczości – w tym roku inicjatywa odbyła się pod hasłem „Motywatory przedsiębiorczości”.

Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości można było skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi i uzyskać informacje z zakresu zakładania firmy, pozyskiwania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy zbadać swoje predyspozycje przedsiębiorcze.

18 listopada 2013r. odbyły się spotkania informacyjne skierowane do uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku: „Biznes w praktyce” oraz „Mój pierwszy biznes – jak go sfinansuję?”. W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy poznali stereotypy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, strategie działania, sposoby organizacji pracy własnej i firmy, błędy popełniane przez początkujących przedsiębiorców. W czasie drugiego spotkania uczniowie uzyskali informacje na temat źródeł pozyskiwania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

20 listopada 2013r. doradca zawodowy i doradca EURES wzięli udział w Targach Edukacyjno-Zawodowych zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku oraz Ośrodek Kariery XI Liceum Ogólnokształcącego, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie odbyło się w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

W dniach 20 i 21 listopada 2013r. przeprowadzone zostały otwarte warsztaty „Efektywna komunikacja i asertywność”, których uczestnicy poznali zasady efektywnej komunikacji i aktywnego słuchania oraz zasady asertywnej odmowy, a także dowiedzieli się jak radzić sobie z krytyką, jak skutecznie nawiązywać i utrzymywać relacje interpersonalne, czym jest asertywność i mowa ciała.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży zorganizowało spotkania: „Zakładam własną firmę” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie oraz „Lekcja przedsiębiorczości” w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach przygotowało dwa spotkania. Pierwsze, z przedstawicielką zawodu „wizażystka”, skierowane było do osób młodych, w drugim natomiast mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani założeniem własnej działalności gospodarczej. Chętni mogli również skorzystać z konsultacji
ze specjalistą ds. Funduszy Unii Europejskiej z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

 


Wizyta w Pomorskim Ośrodku Kometencji - 06.11.2013r.

W dniu 6 listopada 2013r. odbyła się wizyta przedstawicieli WUP w Białymstoku (w tym również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) w Pomorskim Ośrodku Kompetencji w Gdańsku. Jest to stowrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pierwszy w Polsce ośrodek służący do badania kompetencji i umiejętności praktycznych oraz możliwości fizycznych osób bezrobotnych.

Pomorski Ośrodek Komeptencji służy pomocą osobom poszukującym zatrudnienia, szczególnie niepełnosprawnym, powyżej 50 roku życia, czy osobom długotrwale bezrobotnym. Czerpie z bogatych doświadczeń Szwedów. Osoby skierowane do tego ośrodka poznają swe mocne strony, dowiadują się w czym są najbardziej utalentowane, co muszą zrobić, by wykorzystać swe zdolności oraz przechodzą ocenę swoich możliowości psychofizycznych, a także otrzymują kompleksową usługę doradztwa w zakresie ergonomii pracy.

 


Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013 - 14-18.10.2013r.

Już po raz piąty, w dniach 15-18 października 2013r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku uczestniczyli w realizacji przedsięwzięcia pn. Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tegoroczne hasło OTK "Odkryj talenty swojego dziecka" sugerowało działania związane z identyfikowaniem potencjału osób stojących jeszcze przed wyborami edukacyjno-zawodowymi (np. młodzieży uczącej się), jednak mając na uwadze, że wielu ludzi swoje talenty odkrywa dopiero w wieku dojrzałym, do nich również adresowana była nasza oferta. Osoby biorące udział w przedsięwzięciu zwracały uwagę na wysoki poziom merytoryczny i profesjonalne przygotowanie oferty zajęć warsztatowych, po których uczestnicy mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi i pracy nad własnymi projektami zawodowymi.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowano:

•    "Dzień Odkrywania Talentów" (15.10.2013) w ramach którego zaproponowano uczestnikom udział w warsztatach pt.: "Odkryj w sobie potencjał przedsiębiorcy” oraz „Aktywne poszukiwanie pracy w Polsce i za granicą”. Warsztaty skierowane były do młodych osób wchodzących niebawem na rynek pracy, uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych, Zespołu Szkół Rolniczych oraz X liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W trakcie pierwszych zajęć mieli oni okazję do rozpoznania w sobie cech sprzyjających postawie przedsiębiorczej oraz umiejętności potrzebnych w prowadzeniu firmy. Celem drugich warsztatów było przygotowanie uczestników do skutecznego poruszania się po rynku pracy.

•     „Dni Otwarte w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pt. Zapytaj Doradcę” (16 - 17.10.2013). W tym okresie można było zapoznać się z ofertą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, skorzystać z porad i konsultacji doradców zawodowych, określić swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy testu Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, zasięgnąć informacji na temat rynku pracy czy zagranicznych ofert pracy w ramach sieci EURES. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyło się spotkanie informacyjne nt. projektu WUP „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” czego efektem, już w niedługim czasie, będą nowopowstałe firmy. W Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku przeprowadzono dla maturzystów warsztaty pt: „Wykorzystaj swój potencjał na rynku pracy” po to aby uświadomili sobie znaczącą rolę samooceny w życiu zawodowym i aktywności własnej w procesie poszukiwania pracy. Zaś w wyniku współpracy w Komendą Miejską Policji w Suwałkach doradca EURES  wystąpił na konferencji dotyczącej problematyki handlu ludźmi i przedstawił zasady podejmowania bezpiecznej pracy za granicą.

•    "Dzień Zawodów" (18.10.2013) w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku poznali „Zawody przyszłości” na podstawie wyników badań Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, natomiast maturzyści Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku uczestniczyli w warsztatach pt: „Wykorzystaj swój potencjał na rynku pracy”.

•    Opracowanie Kalendarium Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w podlaskich urzędach pracy. Zebrano informacje na temat wszystkich przedsięwzięć organizowanych w ramach OTK w urzędach pracy na terenie województwa oraz upowszechniono w przejrzystej i dostępnej formie. Zgromadzono dane od 15 partnerów, a następnie w dniu 9 października zamieszczono informacje na stronie internetowej urzędów pracy Podlasia - www.up.podlasie.pl. Dzięki tej inicjatywie dostęp do informacji o przebiegu OTK zyskało jeszcze więcej osób zainteresowanych.


Seminarium "Sztuka odkrywania talentów" - 23.08.2013 i 30.08.2013

W dniach 23.08.2013 oraz 30.08.2013 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyły się seminaria dla doradców zawodowych pt. „Sztuka odkrywania talentów” zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku.  Spotkania miały na celu zwiększenie kompetencji doradców zawodowych w zakresie identyfikowania i diagnozowania osób utalentowanych w związku z realizacją Projektu „Talenty XXI wieku” zainicjowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań dotyczących rozwijania osób utalentowanych oraz przygotowania ich do podjęcia pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Seminaria były prowadzone przez Pana Adam Walickiego – koordynatora i pomysłodawcę projektu. Program spotkania był podzielony na 2 części. W pierwszej uczestnicy zostali zapoznani z celami i założeniami projektu. W drugiej części było przeprowadzone badanie diagnozujące w formie wywiadu grupowego na temat postrzegania problematyki osób utalentowanych. Celem badania było zebranie opinii i propozycji rozwiązań dotyczących wsparcia osób utalentowanych na rynku pracy. Dyskusja była podzielona na 5 ramowych obszarów tematycznych:

  1. Definiowanie osoby utalentowanej 
  2. Identyfikowanie osób utalentowanych  
  3. Uczeń utalentowany w szkole i w domu
  4. Miejsce osoby utalentowanej na rynku pracy
  5. Propozycje operacyjne do Projektu Talenty XXI w.


Konferencja pt. "Dialog i współpraca w budowaniu rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim" - 20.06.2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach partnerstwa lokalnego w dniu 20.06.2013r. zorganizowało konferencję: pt. „Dialog i współpraca w budowaniu rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim”. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Podlaskiego - Jarosław Zygmunt Dworzański. Celem przedsięwzięcia było promowanie i rozwijanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz wspieranie rozwoju osobistego. Konferencję otworzyła Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Pani Janina Mironowicz. W pierwszej części zostało omówione zagadnienie dotyczące networkingu jako sposobu budowania sieci kontaktów (Marzena Potepa, Architekci Kariery Sp. z o.o.) oraz poznawania talentów jako metody ukierunkowanej na odkrywanie swoich mocnych stron w dążeniu do realizacji celów zawodowych (Justyna Ciećwierz, JC Coaching).

W drugiej części uczestnicy mogli zapoznać się z problematyką poradnictwa zawodowego realizowanego w szkołach i urzędach pracy. Pan Eugeniusz Mróczyński (Kuratorium Oświaty w Białymstoku) przedstawił funkcjonowanie systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim. Kontynuując Pani Marcelina Wojno podzieliła się swoimi refleksjami związanymi z działalnością Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie Pani Joanna Krysiuk (Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku), bazując na swoich doświadczeniach, zaprezentowała interesujące wystąpienie pt."Trudny klient czy trudna sytuacja". Stworzyła w nim własną typologię klientów zgłaszających się po pomoc do doradców zawodowych urzędów pracy.

W kolejnej części spotkania wystąpili pracownicy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku. Pani Monika Surawska (OT WUP w Łomży) omówiła rolę jaką pełni rozwój osobisty w zaspokajaniu naszych potrzeb, Pani Dorota Bujnowska (WUP w Białymstoku) omówiła formy świadczenia oraz korzyści płynące z możliwości korzystania z usługi jaką jest poradnictwo na odległość. W ostatnim z wystąpień Pani Małgorzaty Gwiazdowskiej (OT WUP w Suwałkach) mogliśmy poznać francuski model kompleksowej obsługi klientów zgłaszających się do doradców zawodowych oraz jego odniesienie do polskiej rzeczywistości.

Ostatnim punktem konferencji było podpisanie "Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim" przez instytucje, które wcześniej zadeklarowały współpracę.


Seminarium "Kształcenie zawodowe szansą na rynku pracy" - 5.04.2013r.

5 kwietnia 2013 w Łomży, w Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się seminarium pod nazwą Kształcenie zawodowe - szansą na rynku pracy. Celem spotkania było pozyskanie informacji dotyczących zmian w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego - ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego, zapoznanie się z sytuacją absolwentów szkół zawodowych na podlaskim rynku pracy oraz poznanie dobrych praktyk szkół ponadgimazjalnych w ramach realizowanych projektów Unii Europejskiej. Seminarium skierowane było do doradców zawodowych  z powiatowych urzędów pracy oraz centrów informacji i planowania kariery  zawodowej woj. podlaskiego. W seminarium wzięli udział zaproszeni goście:

Pani Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Pan Kazimierz Borawski - st. wizytator w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łomży, Pani Beata Włostowska i Pan Artur Ciborowski Dyrektor - Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, Pan Jacek Kocoń - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży.

W spotkaniu uczestniczyło 29 osób.

Program seminarium obejmował następującą tematykę: szkolnictwo ponadgimnazjalne po zmianach- modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego, kwalifikacyjny kurs zawodowy jako nowa forma uzyskania  kwalifikacji zawodowych,  podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską - dobre praktyki, szanse absolwentów szkół zawodowych na podlaskim rynku pracy - rola dostępnych badań i analiz w doradztwie zawodowym.

Prezentacje ze spotkania:

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolwnictwa zawodowego poprzez realizacje programów współfinansowanych przez Unię Europejską - dobre praktyki

 Szanse absolwentów szkół zawodowych na podlaskim rynku pracy - rola dostępnych nadań i analiz w poradnictwie zawodowym

Seminarium dla doradców zawodowych - 27.03.2013


W dniu 27 marca 2013r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się seminarium dla doradców zawodowych
pt. "Podstawy coachingu" zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku.
Celem spotkania było dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu przydatnych w pracy doradczej z klientem
urzędu. W spotkaniu wzięło udział  29 doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego.
Program seminarium opartego na pracy warsztatowej zawierał tematykę:

•    Założenia coachingu
•    Narzędzia coachingowe
•    Przykładowe zastosowania metody coachingu w pracy doradcy zawodowego (case study)

Doradcy zawodowi uczestniczący w spotkaniu wysoko ocenili przydatność zaproponowanych metod i wyrazili gotowość
stosowania ich w pracy z klientem.

 
  

Konferencja "Siła podlaskiej kobiety, czyli marzenia, pasja, profesjonalizm" - 25.10.2012

          W dniu: 25.10.2012r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach partnerstwa lokalnego zorganizowało konferencję: „Siła podlaskiej kobiety, czyli marzenia, pasja, profesjonalizm”. Patronat nad imprezą, która odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, objął Marszałek Województwa Podlaskiego - Jarosław Zygmunt Dworzański.  Przedsięwzięcie miało na celu promowanie przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i rozwoju osobistego kobiet na różnych etapach ich życia.

          Konferencję otworzyli: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz oraz Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku prof. dr hab. Józef Szabłowski. W pierwszej części Pan Kamil Rajtarski omówił zagadnienie brandingu personalnego. Następnie został przeprowadzony przez Panią Dorotę Sawicką panel dyskusyjny na temat kariery i sukcesu kobiet. W panelu wzięły udział: prof. dr hab. Nina Siemieniuk - Prorektor ds. Dydaktyki i Studenckich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Bożena Grotowicz - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Kinga Lesisz - Prezes firmy Kinga Sp. z o.o., Krystyna Konecka - poetka, Krystyna Danilczyk-

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share