Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Projekty realizowane przez CIiPKZ

Projekt "Szkolenie - Edukacja - Rozwój"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizował w okresie 01.09.2011 - 30.04.2012 projekt pt. „Szkolenie – Edukacja – Rozwój” ramach programu Leonardo da Vinci, „Uczenie się przez całe życie.” Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń kadry z publicznych służb zatrudnienia województwa podlaskiego z instytucjami rynku pracy w Hiszpanii w zakresie planowania, organizowania szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich, metod pracy z klientem poszukującym zatrudnienia; podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników urzędów pracy województwa podlaskiego; poprawa jakości świadczonych usług w zakresie obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wypracowanie wspólnego narzędzia pracy z osobą bezrobotną w procesie planowania i realizowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Zagranicznym partnerem w projekcie była firma doradczo – szkoleniowa INCOMA S.L. – International Consulting and Mobility Agency z Sewilli, która  zajmuję się mobilnością zawodową ludzi młodych w Europie, współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji staży zawodowych w Andaluzji dla obcokrajowców, realizuje projekty unijne z obszaru edukacji i rynku pracy, zajmuje się doradztwem w zakresie pisania i zarządzania projektami. Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani pracownicy powiatowych urzędów pracy terenu województwa podlaskiego oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

W ramach projektu „Szkolenie – Edukacja – Rozwój” odbyło się:

- spotkanie organizacyjno - szkoleniowe w dniu 18.11. 2011 przygotowujące uczestników do wymiany doświadczeń

- wizyta studyjna w Hiszpanii w mieście Sewilla w dniach 27.11.2011 – 03.12.2011

- spotkanie po wizycie, dotyczące wymiany doświadczeń zdobytych w Hiszpanii oraz wypracowania narzędzia pracy z osobą bezrobotną w procesie planowania i realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w dniu 19.12.2011

- spotkanie regionalne z przedstawicielami instytucji rynku pracy upowszechniające doświadczenia i rezultaty projektu  w dniu 22.03.2012

W wyniku doświadczeń wyniesionych z wizyty zostało wypracowane wspólne narzędzie do pracy z osobą bezrobotną i poszukującą zatrudnienia w postaci Kwestionariusza Oceny Motywacji do Poszukiwania Pracy oraz propozycje ścieżek pracy z klientem.  Narzędzie było testowane przez uczestników projektu w miejscu pracy.

Narzędzie wypracowane po wizycie:

  Kwestionariusz Oceny Motywacji do Poszukiwania Pracy

 Arkusz obliczania wyników

 Alternatywne ścieżki pracy z klientem


 

Projekt "Rozwój zawodowy doradcy"

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w 2010r. było realizatorem projektu „Rozwój zawodowy doradcy”, w ramach programu Leonardo da Vinci, „Uczenie się przez całe życie.” W ramach przedsięwzięcia w dniach 14-20.11.2010 odbyła się wizyta studyjna dyrektorów i doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Danii, w mieście Arhus. W wizycie wzięło udział 16 osób. Celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji usług rynku pracy, funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz warunków podejmowania pracy w Danii. Partnerem po stronie duńskiej była firma doradczo-szkoleniowa SBK Scandinavia, która przygotowała bogaty program merytoryczny dla uczestników wymiany, obejmujący wizyty w urzędach pracy, instytucjach szkoleniowych oraz organizacji ubezpieczającej od bezrobocia, a także spotkania warsztatowe z samymi bezrobotnymi w Danii. Ważnym aspektem wizyty było również poznanie specyfiki kultury duńskiej, podejścia do organizacji pracy oraz pracowników.

 Prezentacja - Rynek pracy i usług doradztwa zawodowego w Danii

„Ciężarówką bliżej na rynek pracy”

Projekt „Ciężarówką bliżej na rynek pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Okres jego realizacji jest przewidziany od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. Uczestnikami projektu jest 20 mieszkańców gminy Wiżajny, którzy posiadają prawo jazdy kat. B, ukończyli 18 lat życia i są zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Głównym działaniem realizowanym w ramach projektu jest kurs na prawo jazdy kat. C. Dodatkowo wszyscy uczestnicy korzystają z indywidualnych konsultacji z doradca zawodowym, których efektem jest m.in. napisanie profesjonalnego życiorysu zawodowego.

„Komputer łączy ze światem”

Projekt „Komputer łączy ze światem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich realizowano w okresie od 01.09.2008r. do 31.12.2008 r. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Wiżajny, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji w zakresie obsługi komputera. Celem projektu było umożliwienie lub rozszerzenie dostępu do nowych technologii informatycznych oraz wykształcenie umiejętności ich wykorzystania dla rozwoju osobistego i zawodowego, a także pobudzenie i ukierunkowanie aktywności zawodowej z wykorzystaniem osobistego potencjału. Działania zrealizowane w ramach projektu to 70-godzinne szkolenie komputerowe dla 30 osób (na różnych poziomach zaawansowania)oraz zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego w formie sesji  poprzedzających i kończących cykl szkolenia komputerowego.

„40+ Dojrzałość, lojalność, stabilność”

 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku był partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy realizacji projektu „40+ Dojrzałość, lojalność, stabilność" współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII: Promocja  integracji społecznej. Działanie; 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Projekt realizowany był w okresie od maja do grudnia 2008r. Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom powyżej 40 roku życia, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie ich motywacji do działania,zdobycie umiejętności poszukiwania pracy ipodniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku przeprowadzili indywidualne rozmowy doradcze ze 107 beneficjentami, diagnozując ich pod kątem predyspozycji zawodowych i wyboru szkoleń. 

 „Skuteczny trener”

 Projekt „Skuteczny trener” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” realizowano w okresie od 01.11.2006 do 31.08.2007 roku. Projekt miał charakter szkoleniowy i skierowany był do doradców zawodowych i osób nadzorujących procesy poradnictwa zawodowego w urzędach pracy województwa podlaskiego. Celem projektu było wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć grupowych, zastosowania odpowiedniej metodyki prowadzenia warsztatów, prezentacji i szkoleń. Wiedza i umiejętności w tym zakresie są niezbędne przy wykonywaniu zadań z zakresu poradnictwa zawodowego w formie grupowej na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz podczas szkoleń wewnętrznych kadry. W ramach projektu zrealizowano dwumodułowe szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich. Przeszkolono 40 pracowników zatrudnionych w urzędach pracy województwa podlaskiego.

„Profesjonalizm usług urzędu pracy”

Projekt „Profesjonalizm usług urzędu pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL, Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” realizowano w okresie od 20.03.2006 do 22.12.2006 roku. Projekt miał charakter szkoleniowy i zakładał podniesienie poziomu umiejętności zawodowych pracowników urzędów pracy woj. podlaskiego. Celem projektu było dostosowanie oferty usług urzędów do zmieniających się potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie doradców zawodowych, pośredników pracy, asystentów EURES oraz osób nadzorująco - koordynujących procesy poradnictwa i pośrednictwa w wiedzę i nowoczesne narzędzia niezbędne do pracy z osobami bezrobotnymi, świadczenia usług na rzecz pracodawców oraz w zarządzaniu personelem. Zrealizowano  3 rodzaje szkoleń: rekrutacja i selekcja pracowników, outplacement, coaching. Przeszkolonych zostało 74 pracowników zatrudnionych w urzędach pracy województwa podlaskiego.

„JOB – Wsparcie dla bezrobotnych”

 Projekt  „JOB – Wsparcie dla bezrobotnych” realizowano w ramach programu Leonardo da Vinci w okresie od 15.08.2005 do 11.05.2006 roku. Celem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi oraz doradcami i asystentami EURES urzędów pracy województwa podlaskiego oraz pracownikami urzędów pracy krajów partnerskich (Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji) oraz podniesienie ich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, a także zainicjowanie działań związanych z kwestią poradnictwa na odległość i stworzenie podstaw do ciągłej wymiany informacji pomiędzy doradcami zawodowymi z krajów Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyło 45 osób zajmujących się doradztwem zawodowym oraz międzynarodowym pośrednictwem pracy EURES, a także nadzorowaniem realizacji tych usług w urzędach pracy województwa podlaskiego. W efekcie realizacji projektu został stworzony poradnik dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zawierający informacje niezbędne dla prawidłowego poruszania się po europejskim rynku pracy.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share