Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Targi Pracy

9 czerwca 2015 - III Łapskie Forum Rynku Pracy

W dniu 09.06.2015r. się Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zorganizował III Łapskie Forum Rynku Pracy pod honorowym patronatem Starosty Białostockiego oraz Burmistrza Łap. Wydarzenie miało miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach, przy ul. Bohaterów Westerplatte 10. Targi trwały od godz. 10.00-13.00. Celem Forum było umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów między pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi i instytucjami a osobami poszukującymi pracy. Wśród wystawców znaleźli się: pracodawcy z terenu Łap i okolic, np. Archelan, PSS Społem, Zakład Mięsny „Bost”, Państwowa Straż Pożarna, Poczta Polska, Centrum Integracji Społecznej, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe oraz organy administracji publicznej związane z rynkiem pracy. Osoby odwiedzające miały możliwość pozyskania informacji na stoiskach  o usługach CIiPKZ  w Białymstoku. Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy – CIiPKZ cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zakres udzielanej informacji obejmował: pomoc w poszukiwaniu pracy, możliwości podjęcia pracy za granicą, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz sposoby finansowania własnej działalności gospodarczej. Osobom zainteresowanym przekazano materiały informacyjne w postaci ulotek, broszur i informatorów nt. poszukiwania pracy.

 


 

16 kwietnia 2015 - Targi Edukacyjno-Zawodowe Podlaskiej Komendy OHP pt. "Dni Edukacji i Pracy"

 W dniu 16.04.2015 doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  uczestniczyli w Targach Edukacyjno-Zawodowych, zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Komendy OHP. Impreza odbyła się w Zespole Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku. Wzięło w niej udział kilkunastu wystawców - pracodawcy, agencje pracy tymczasowej, szkoły wyższe i policealne, instytucje rynku pracy. Celem targów było zapoznanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z ofertą edukacyjną uczelni i szkół, nawiązanie kontaktów z pracodawcami oraz pozyskanie aktualnej informacji o rynku pracy. Doradcy zawodowi z CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  udzielali informacji o formach wsparcia osób młodych na rynku pracy, szkoleniach dofinansowanych z FP i EFS, możliwościach poszukiwania pracy w Polsce i za granicą. Osobom zainteresowanym przekazano materiały informacyjne w postaci ulotek, przykładów dokumentów aplikacyjnych, broszur.


24 marca 2015 - Targi Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej  

W dniu 24 marca 2015 roku w budynku Wydziału Elektrycznego odbyły się Targi Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej zorganizowane przez Biuro Karier PB. Podczas  Targów uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami zatrudnienia u lokalnych i krajowych pracodawców. Wśród wystawców znalazły się firmy takie jak: AC S.A., Bank Zachodni WBK, ChM, Danwood, Electrum, Plum, Pronar, Decathlon, IKEA, Kierus, TangramCare, Comarch, Kompania Piwowarska, QBurst, APS, CFT, DaftCode, EuropeGAZ. Fild.Net, Forte, Grape up, Isobar, ITIS, Macrologic, Netis, Netguru, Polfer, QuadGraphics, EuroRTVAGD, Taniaksiązka.pl, Transition Technologies, TRW, Valmont.

Patronat nad imprezą objął rektor Politechniki Białostockiej, prezydent Białegostoku oraz marszałek i wojewoda podlaski.. Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku informacji udzielali pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Punktu Informacyjnego EFS. Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odwiedziło wiele osób zainteresowanych usługami urzędów pracy. Doradca zawodowy udzielał informacji na temat warsztatów, usług z zakresu poradnictwa zawodowego oraz możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo zainteresowanym udzielana była informacja na temat możliwości wyjazdu za granicę w celu zatrudnienia w ramach sieci EURES. 


 26 listopada 2014 r. - Kariera Medyka - targi pracy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W dniu 26 listopada 2014 r. odbyly się targi pracy pt. "Kariera Medyka" zorganizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wśród wystawców znalazły się firmy medyczne, farmaceutyczne, agencje zatrudneinia, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe i urzędy pracy. Na stoisku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odwiedzający targi studenci mieli okazję uzyskać konultacje w zakresie przygotowania CV, listu motywacyjnego oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Osobom zainteresowanym przekazywano również materiały informacyjne w postaci ulotek, broszur i wzorów dokumentów.


 

19 listopada 2014 - Targi Edukacyjno - Zawodowe "Dni Edukacji i Kariery" Podlaskiej Komendy OHP

W dniu 19.11.2014r. w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe pod hasłem „Dni Edukacji i Kariery”, zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Inicjatywa miała formę targów pracy. Jej celem było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni oraz podniesienie świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami największych firm regionu i organizacji wspierających rynek pracy. Wśród wystawców znaleźli się: instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe oraz organy administracji publicznej związane z rynkiem pracy. Osoby odwiedzające miały możliwość uzyskania informacji o panujących tendencjach na rynku pracy, poszukiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy – CIiPKZ cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zakres udzielanej informacji obejmował: usługi CIiPKZ, możliwości podjęcia pracy za granicą, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz sposoby finansowania własnej działalności gospodarczej.

 


 

19 listopada 2014 - Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością

W dniu 19.11.2014r. odbyły się Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością zorganizowane przez Fundację Aktywizacja - Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.
W targach wzięło udział 26 firm (m.in. Biazet, MPO, AC, sieci handlowe), które dysponowały ofertami pracy dostosowanymi do możliwości osób niepełnosprawnych oraz instytucje publiczne (m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Miejski Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, Podlaski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). WUP przygotował punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie porad udzielał doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku. Dzięki bogatej ofercie wystawowej uczestnicy targów mieli okazję odbyć wstępne rozmowy w sprawie pracy, przekazać swoje cv pracodawcom czy skorzystać z porad specjalistów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej.  
W ramach targów zorganizowano również konferencję „Postaw na pracę – Współpraca międzysektorowa na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością”, gdzie Kierownik CI i PKZ zaprezentował perspektywy współpracy organizacji pozarządowych z publicznymi służbami zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto pracodawcy uczestniczący w targach mogli wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym procesu zatrudniania osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez specjalistę z PFRON. Konferencja była okazją do dyskusji na temat możliwości współpracy instytucji, organizacji pozarządowych i pracodawców na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem poszukujących pracy, pracodawców oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym w powrocie na rynek pracy. Z konsultacji i informacji zawodowych u doradcy zawodowego z CI i PKZ skorzystało 150 osób.


 

20-21 października 2014 - Targi Pracy Politechniki Białostockiej

W dniach 21-22 października 2014 roku w budynku Wydziału Elektrycznego odbyły się Targi Pracy Politechniki Białostockiej zorganizowane przez  Biuro Karier PB. Podczas pierwszego dnia uczestnicy Targów mogli zapoznać się z możliwościami zatrudnienia u lokalnych i krajowych pracodawców.

Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku informacji udzielali pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Punktu Informacyjnego EFS. Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odwiedziło wiele osób zainteresowanych usługami urzędów pracy oraz wyjazdem do pracy za granicę. Doradca zawodowy udzielał informacji na temat warsztatów, usług z zakresu poradnictwa zawodowego oraz możliwości skorzystania z sieci EURES w wyszukiwaniu ofert pracy w krajach EOG.

 

W trakcie drugiego dnia Targów odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Własna firma – czy ja się do tego nadaję” prowadzone przez doradcę zawodowego z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. W warsztacie wzięło udział 19 osób.

Sponsorami Targów były firmy: Electrum Sp. z o.o., Accenture Sp. z o.o., Sii Sp. z o.o., Qburst Poland Sp. o.o.

 

Wśród wystawców znaleźli się: SMT Software, Elektromontaż Wschód,   Bianor Solution, Mobica Limited Sp. z o.o., Grape Up Sp. z o.o., ITIS Sp. z o.o., TRW Polska, Sp. z o.o., UNIBEP S.A, KAN Sp. z o.o., Plum Sp.z o.o., AC Spółka Akcyjna, Procter & Gamble, LIT, FM Forte, Bisons.IT, Automatyka - Pomiary - Sterowanie SA, Boost Poland Sp. z o.o., Capgemini Software Solution Center, CFT Polska Sp. z o.o., Europegas Sp. z o.o., Danwood S.A, Altkom Software & Consulting, Nibe - Biawar Sp. z.o.o., Pronar Sp. z o.o., Transition Transition S.A., Grupa Pracuj.pl, Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Akademia Dobrego Startu,    Białostockie Park Naukowo – Technologiczny, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Białymstoku, Główny Punkt Funduszy Europejskich w Białymstoku


30 września 2014 - Lokalne Targi Pracy 

 

W dniu 30 września 2014 r. w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem P.W. Jard w Wasilkowie odbyły się Lokalne Targi Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Targi były skierowane w szczególności do mieszkańców i pracodawców z terenu gmin Wasilków, Supraśl i Czarna Białostocka. Wzięły w nich udział firmy różnych branż m.in.: transportowej, przemysłowej (produkcja ciągników i przyczep rolniczych, konstrukcji stalowych), usługowej (hotelarstwo, gastronomia), handlowej. Wśród wystawców którzy wzięli udział w imprezie znalazły się zarówno organizacje sektora publicznego, prywatnego jak i pozarządowego. Stoiska ze swoją ofertą wystawiły m.in. CKU, ZDZ, P.W. Jard, Adampol, Restauracja Łukaszówka z Supraśla, Pronar, OTTO Work Service, Urzędy Miasta i Gminy: Wasilków, Supraśl, hotele: Knieja i Titanic, Promostal, Przedszkole z Czarnej Białostockiej, Europejskie Centrum Innowacji i Nowych Technologii, Fundacja Normalna Przyszłość, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Zielona Linia, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: Punkt Informacyjny EFS, EURES oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Wystawcy dysponowali ponad 200 ofertami pracy. Uczestnicy wydarzenia - osoby bezrobotne, zamierzające zmienić dotychczasowe miejsce pracy, mieli okazję zaprezentowania swojej kandydatury potencjalnym pracodawcom. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Wasilkowa oraz Białostoczan, którzy licznie wzięli udział w targach. Osoby zainteresowane mogły również skorzystać z pomocy doradcy zawodowego oraz zapisać się na spotkania i warsztaty organizowane przez urzędy pracy. 

      

      

 


 

10 czerwca 2014 - Targi Pracy i Informacji Uniwersytetu w Białymstoku

10 czerwca 2014 roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku odbyły się „Targi pracy i Informacji” zorganizowane przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB. Uczestnicy Targów mogli zapoznać się z ofertami praktyk, staży i ofertami pracy, profilami działalności przedsiębiorstw oraz ścieżkami rozwoju zawodowego w poszczególnych firmach.

Wśród wystawców znalazły się organizacje oraz prywatne firmy. Swoją ofertę przedstawiły między innymi: Chesapeake Polska Sp. z o. o., Bank Pekao S.A., Raiffeisen Polbank, Tesco Polska, Auchan Polska Sp. z o. o., Jeronimo Martinis Polska S.A., Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych działające przy Fundacji Aktywizacja. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku reprezentowany był przez pracowników Punktu Informacyjnego EFS oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Studenci oraz absolwenci mogli uzyskać informacje na temat warsztatów oraz usług z zakresu poradnictwa zawodowego oferowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także o możliwości odbycia praktyk i podjęcia pracy za granicą w ramach sieci EURES, sytuacji na europejskim rynku pracy oraz warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach.

W trakcie Targów można było uczestniczyć w dwóch warsztatach: „Zawód coach: wyzwania, wymagania, zasady, kariera” oraz „Język sukcesu w procesach rekrutacyjnych”, prowadzonych przez Beatę Skowrońską - Dyrektor Wschodniego Oddziału Izby Coachingu.

Galeria zdjęć - http://www.uwb.edu.pl/absolwenci.php?p=913


5 czerwca 2014 - Dzień z Biurem Karier Politechniki Białostockiej

Dzień z Biurem Karier Politechniki Białostockiej odbył się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Studenci i osoby odwiedzające stoiska informacyjne miały okazję zapoznać się z ofertą praktyk studenckich, staży, wymiany międzynarodowej i pracy za granicą. Doradca EURES przeprowadził spotkanie informacyjne nt. usług EURES, CIiPKZ oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy.


 18 maja 2014 - III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

18 maja 2014 roku na Placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku odbyły się III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uczestnicy Targów mogli zapoznać się z ofertą instytucji, dokonaniami organizacji pozarządowych i uzyskać informacje na temat ekonomii społecznej.

Wśród wystawców znalazły się organizacje i instytucje publiczne, prywatne oraz pozarządowe. Swoją ofertę przedstawiły między innymi: Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej z Łomży, Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej z Suwałk, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, Stowarzyszenie Akademia +50, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie „Ku dobrej nadziei”, Stowarzyszenie „Dobrze być razem”, Integrujące Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Hajnówki, Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal, Fundacja „Oswoić Świat”, Fundacja „Lepsze jutro”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: Punkt Informacyjny EFS oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Doradca zawodowy udzielał informacji na temat warsztatów oraz usług z zakresu poradnictwa zawodowego oferowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także  możliwości podjęcia pracy za granicą w ramach sieci EURES oraz o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach UE.

III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej uświetniły występy zespołów m.in.: Czeremszyna, Roki, zespołu tańca czeczeńskiego Lowzar, a także pokaz „Fire walk with me”.


 26 marca 2014 - Akademickie Targi Praktyk i Staży  "Start Up" Politechniki Białostockiej

W dniu 26 marca 2014 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyły się Akademickie Targi Praktyk i Staży „Start Up! – czyli pierwszy krok do kariery” zorganizowane przez Biuro Karier PB. W trakcie Targów uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami odbycia praktyk, staży lub podjęcia zatrudnienia u lokalnych i krajowych pracodawców. Wśród wystawców znalazły się firmy takie jak: Electrum, Tranisition Technologies, Plum, IHS Global, AC, ABB, BAT, PRONAR, Gemius, Fabryki Mebli FORTE, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Fundacja Aktywizacja.
Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku informacji udzielali: doradca zawodowy i doradca EURES z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz pracownik Punktu Informacyjnego EFS. Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odwiedziło wiele osób zainteresowanych usługami urzędów pracy. Doradca zawodowy udzielał informacji na temat warsztatów, usług z zakresu poradnictwa zawodowego oraz możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Doradca EURES informował o możliwości podjęcia staży i pracy za granicą, sytuacji na europejskim rynku pracy oraz warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach UE/EOG.

Podziękowania za udział WUP w targach

Podziękowania EURES


24 stycznia 2014 - II Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych

W dniu 24 stycznia 2014r. w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku odbyły się II Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych. Celem inicjatywy było stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym nawiązania kontaktów z przedstawicielami pracodawców z regionu oraz organizacji wspierających rynek pracy. Wśród wystawców znalazły się także: instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe oraz organy administracji publicznej związane z rynkiem pracy. Osoby odwiedzające miały możliwość uzyskania informacji o panujących tendencjach na rynku pracy, poszukiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Ponadto zainteresowani mogli uzyskać informacje  o zasadach prowadzenia i źródłach pozyskiwania środków na działalność gospodarczą oraz na temat możliwości rozwoju zawodowego. Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy – CIiPKZ cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zakres udzielanej informacji obejmował: usługi CIiPKZ, możliwości podjęcia pracy, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz sposoby finansowania własnej działalności gospodarczej.

Podziękowania za udział WUP w targach


20 listopada 2013 - Targi Edukacyjno-Zawodowe Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

20 listopada 2013 roku w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku oraz Ośrodek Kariery XI Liceum Ogólnokształcącego. Przedsięwzięcie było skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, usługami instytucji rynku pracy oraz uzyskać informacje na temat podejmowania decyzji dotyczących dalszego kształcenia czy wyboru zawodu.

Wśród wystawców znaleźli się między innymi: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odwiedziło wiele osób zainteresowanych usługami urzędów pracy. Doradca zawodowy udzielał informacji na temat warsztatów, usług z zakresu poradnictwa zawodowego, poszukiwania pracy, badania predyspozycji zawodowych, podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia. Doradca EURES przekazywał informacje na temat aktualnych ofert pracy za granicą, sytuacji na europejskim rynku pracy oraz warunków życia i pracy w poszczególnych krajach. Rozpowszechniał również ulotki i materiały promocyjne sieci EURES oraz Europass. Młodzież w szczególności była zainteresowana szansami podjęcia pracy za granicą w okresie wakacji.

 

 

 


13 listopada 2013 - I Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych

W dniu 13 listopada 2013 roku w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku odbyły się I Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli zapoznać się z ofertą instytucji, dokonaniami organizacji pozarządowych i uzyskać informacje na temat ofert pracy i rynku pracy.

Wśród wystawców znalazły się organizacje i instytucje publiczne oraz pozarządowe, a także przedsiębiorstwa. Swoją ofertę przedstawiły między innymi: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku, Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Stowarzyszenie „Europartner AKIE”, pracatobie.pl, MARKA S.A.

Podziękowania za udział WUP w targach


22-23 października 2013 - Targi Pracy Politechniki Białostockiej

W dniach 22-23 października 2013 roku w budynku Wydziału Elektrycznego odbyły się Targi Pracy Politechniki Białostockiej zorganizowane przez  Biuro Karier PB. Podczas pierwszego dnia uczestnicy Targów mogli zapoznać się z możliwościami zatrudnienia u lokalnych i krajowych pracodawców. Wśród wystawców znalazły się firmy takie jak: Electrum, Qburst, KAN, Mobica, Tranisition Technologies, Chesapeake, Plum, SMT Software, APS, Vimana, CFT Polska, AC, ITIS, Phillips, BAT, Nibe – Biawar, Altkom, Geminus, Protrader, BPN-T, Budimex, Fundacja aktywizacja, Główny Punkt Ingformacyjny Funduszy Społecznych, Envistar, Tomas Internetional, Pracuj.pl. Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku informacji udzielali pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Punktu Informacyjnego EFS . Podczas Targów odbyły się również wykłady specjalistów na temat nowoczesnych technologii oraz zatrudnienia w innowacyjnych firmach. Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odwiedziło wiele osób zainteresowanych usługami urzędów pracy. Doradca zawodowy udzielał informacji na temat warsztatów, usług z zakresu poradnictwa zawodowego oraz możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W trakcie drugiego dnia Targów odbywały się warsztaty. Dwa z nich: „Sytuacja na europejskich rynkach pracy – usługi EURES” oraz „Zarzadzanie sobą w czasie” prowadzone były przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 


15 września 2013 - II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

W dniu 15 września 2013 roku na Placu Miejskim przed Ratuszem w Białymstoku odbyły się II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Stowarzyszenie Europartner. Uczestnicy Targów mogli zapoznać się z ofertą instytucji, dokonaniami organizacji pozarządowych
i uzyskać informacje na temat ekonomii społecznej. Wśród wystawców znalazły się organizacje i instytucje publiczne, prywatne oraz pozarządowe. Swoją ofertę przedstawiły między innymi: Forum Inicjatyw Rozwojowych z Łomży, Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych, Polski Czerwony Krzyż, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, Stowarzyszenie Akademia plus 50, Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym MIGIEM, Stowarzyszenie HOLOS, Stowarzyszenie „Ku dobrej nadziei”, Spółdzielnia Socjalna „Eskapada”, Specjalistyczna Spółdzielnia Socjalna „Universal Ecology”, Spółdzielnia Socjalna „Integracja”, Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal, Fundacja Oswoić Świat, Fundacja AC, Fundacja „Lepsze jutro”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku: Punkt Informacyjny EFS oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Podczas Targów odbyły się występy artystyczne oraz prezentacje podmiotów z sektora ekonomii społecznej. Stoisko Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odwiedziło wiele osób zainteresowanych usługami urzędow pracy. Doradca zawodowy udzielał informacji na temat warztatów, szkoleń oraz usług z zakresu poradnictwa zawodowego.

 


17 maja 2013 - III Transgraniczne Targi Pracy w Suwałkach

W III Transgranicznych Targach Pracy w Suwałkach wzięło udział 33 wystawców: Agencja Pracy Tymczasowej Scope z Wielkiej Brytanii, doradca EURES z Litwy, doradca EURES z Irlandii, Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Suwałkach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum EUROPASS, Sodexo Polska Sp. z o.o., Agencja Niań i Opiekunek RODZINA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, WSzW Białystok Wojskowa Komenda Uzupełnień Suwałki, Hotel nad Wigrami, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A, Bank Polski Kasa Opieki  - Spółka Akcyjna, PPHU KRAMEX, Promedica24 Care Geramny Sp. zo.o. Sp.k., Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Suwałki, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach, Auto-Lakus Stanisław i Robert Winckiewicz Spółka Jawna, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Agencja Pracy Tymczasowej „Mazury Job”, Stollar Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna, Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności, Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Sp. J., GASSTECH PP Sp. z o.o., PHU STRZECHART, Animex Foods Sp. z o. o., Fantasy Park Sp. z o.o., Fimot Filipkowscy S. J. w Ełku, Powiatowe Urzędy Pracy w Suwałkach, Augustowie, Sejnach, Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wystawcy dysponowali ofertami pracy oraz informacjami na temat firm oraz procesu rekrutacji. Zagraniczni doradcy EURES udzielali informacji na temat warunków podejmowania pracy za granicą oraz ofert pracy ramach sieci EURES.

Podczas targów przeprowadzone zostały również rozmowy rekrutacyjne z udziałem przedstawicieli Agencji Pracy Tymczasowej Scope do prac sezonowych w Wielkiej Brytanii.

Osoby odwiedzające targi  Targi mogły zapoznać się z ofertami pracy w woj. podlaskim i Europie oraz możliwościami rozwoju kariery zawodowej.  Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających.

 

 

 


16 maja 2013r. - Europejskie Targi Pracy w Białymstoku

16 maja Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w Centrum Astoria zorganizował Europejskie Targi Pracy.

W Targach Pracy wzięli udział następujący wystawcy:

 • Agencja Pośrednictwa Pracy przy Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
 • Agencja Pracy Tymczasowej Scope z Wielkiej Brytanii
 • Arhelan Burzyńscy sp. jawna
 • Biuro Karier Politechniki Białostockiej
 • Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Biuro Karier Wyższej szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku
 • doradca EURES z Francji
 • doradca EURES z Irlandii
 • OTTO Polska sp. z o.o. Agencja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Podlaski
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
 • Plum Sp. z o.o.
 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 • Promedica24
 • Pronar – sp. z o.o.
 • Punkt Informacji Europejskiej EUROPEDIRECT – Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK
 • Stowarzyszenie AISEC Polska – Komitet Lokalny Białystok
 • Stowarzyszenie EUROPARTNER – Akademicki Klub Integracji Europejskiej
 • Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego – Departament EFS
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Wydział Informacji i Promocji EFS, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Celem Targów Pracy była promocja mobilności zawodowej i geograficznej, ukazanie możliwości podjęcia pracy na regionalnym i europejskim rynku pracy oraz podniesienie świadomości na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę.

Przeprowadzone zostały rownież rozmowy rekrutacyjne z udziałem przedstawicieli Agencji Pracy Tymczasowj Scope do prac sezonowych w Wielkiej Brytanii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom za udział w Europejskich Targach Pracy. Dzięki Państwa obecności odwiedzający Targi mieli okazję zapozanać się z ofertami pracy w woj. podlaskim i Europie oraz możliwościami rozwoju kariery zawodwej.Z pewnością pomoże to osobom zainteresowanym w podjęciu trudnych decyzji związanych z wyborem przyszłego zawodu. 


 

Targi Edukacyjno – Zawodowe w Bielsku Podlaskim 21.03.2013

21 marca 2013 roku w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem „Młodzieżowe Priorytety - Zawodowa Edukacja”. Organizatorem imprezy było Młodzieżowe Centrum Kariery z Bielska Podlaskiego w partnerstwie z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy. Głównymi odbiorcami targów byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby bezrobotne.  Mieli oni okazję porozmawiać z przedstawicielami urzędów pracy, instytucji szkoleniowych oraz lokalnych pracodawców. Celem przedsięwzięcia był wzrost świadomości uczestników w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji, dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia jak i przyszłej pracy. Przy stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zainteresowani mogli porozmawiać z doradcą zawodowym, doradcą Eures oraz z konsultantem z punku informacyjnego EFS. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak poszukiwać pracy w kraju i zagranicą oraz zapoznać się z usługami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku. W targach wzięło udział ok. 500 osób. 

 

 

 

 

 


 

Targi Edukacyjno - Zawodowe


W dniu 14.11.2012r. doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku uczestniczył w Targach Edukacyjno-Zawodowych zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku we współpracy z Ośrodkiem Kariery XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia, adresowanego do młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, było zapoznanie ich z ofertą edukacyjną szkół policealnych, uczelni wyższych, instytucji szkoleniowych oraz zbliżenie do środowiska pracodawców poprzez przygotowanie do poruszania się na rynku pracy i zwiększenie świadomości przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Wśród instytucji i firm, które zaprezentowały swoją ofertę podczas targów znalazły się m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie itp. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży chcącej dokonać wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia.

 


 

Europejskie Targi Pracy - 15.05.2012

W dniu 15 maja 2012r. w Centrum Astoria odbyły się Europejskie Targi Pracy z udziałem doradców EURES z Belgii, Holandii, Finlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, pracodawców z Holandii, a takż pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy z terenu województwa podlaskiego. Wśród wystawców swoje stoiska prezentowali: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Podlaskiego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Karier WSAP, Biuro Karier WSFiZ, Biuro Karier UwB, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, Adampol S.A., Hoop Polska Sp. zoo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., Agencja Rozwoju Regionalengo "ARES" S.A.w Suwałkach, Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, Instal Bialystok, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Punkt Informacyjny POKL, Zielona Linia. Podczas targow można było zapoznać się z ofertami pracy EURES (w tym z ofertami pracy sezonowej w Holandii), uzyskać informacje na temat waruków pracy i życia za granicą, skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, odwiedzić stoiska wystawiennicze. Przedsięwzięcie cieszyło się  dużym zainteresowaniem osób poszukujących pracy stałej i sezonowej na terenie UE/EOG.

  

  

 


 

Targi Edukacyjno-Zawodowe OHP - 3-4.04.2012

W dniach: 3-4 kwietnia 2012r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe pod hasłem: „Mój zawodowy plan Edukacja-Kwalifikacje-Praca”, zorganizowane przez Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku. Uroczystego otwarcia targów dokonał Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku - Jerzy Sołdatow oraz Agnieszka Jankiewicz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku.
Podczas targów, których głównymi odbiorcami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy, można było skorzystać z konsultacji, na temat planowania przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wśród firm i instytucji, które prezentowały swoją ofertę w trakcie targów znalazły się m.in.: CKU, Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku, Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku,  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ZDZ,  PSS Społem, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Zielona Linia, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży, licznie odwiedzającej stoiska wystawiennicze.

 

 

 

 


Targi Edukacyjno – Zawodowe w Bielsku Podlaskim - 29.03.2012

29 marca 2012r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku wzięło udział w Targach Edukacyjno - Zawodowych pt. „Mój zawodowy plan - Edukacja - Kwalifikacje - Praca” zorganizowanych przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Spotkanie otworzyli: Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK OHP w Białymstoku  Wieńczysław Andrzej Targ, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim Beata Dawidziuk, Naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim - Anatol Grzegorz Tymiński oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Agnieszka Jankiewicz. Przybyli na spotkanie mieszkańcy miasta, mogli skorzystać z informacji i  konsultacji przedstawicieli zaproszonych instytucji. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowały lokalne firmy i instytucje tj.: UNIBEP, IKEA, „Arhelan” Sp.j., hoop, ZDZ,  Nadleśnictwo Bielsk, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, WUP Białystok CI i PKZ i Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
Impreza spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców, była licznie odwiedzana przez osoby młode kończące szkoły ponadgimnazjalne, poszukujące możliwości zatrudnienia, chcące wybrać zawód i dalszą ścieżkę kształcenia.

 

 

 

 


21.03.2012r - V Forum Rynku Pracy

W dniu 21.03.2012r. w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się V Forum Rynku Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Inicjatywa miała formę targów pracy. Jej celem było stworzenie możliwości osobom bezrobotnym nawiązania kontaktów z przedstawicielami różnych firm z regionu. Na hali znajdowało się ok. 100 stanowisk, pośród których znalazły się zakłady pracy, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe oraz instytucje związane z rynkiem pracy. Osoby odwiedzające targi miały możliwość uzyskania informacji o panujących tendencjach na rynku pracy, poszukiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Ponadto zainteresowani mogli uzyskać informacje o zasadach prowadzenia i źródłach pozyskiwania środków na działalność gospodarczą.

Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy podzielone było na 3 stanowiska. Przy pierwszym z nich udzielano informacji na temat Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego „Zielona Linia”. Na  drugim stanowisku doradcy zawodowi przedstawiali zakres usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przy trzecim  można było uzyskać informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Informacji udzielono 227 osobom . Zakres udzielanej informacji obejmował: usługi WUP, możliwości podjęcia pracy za granicą, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz sposoby finansowania własnej działalności gospodarczej.

Wśród interesantów najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne oraz studenci ostatnich lat studiów. 

 

 

7-8.06.2011 - Targi Edukacyjno - Zawodowe Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

W dniach 7-8 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem „Mój wybór, moja przyszłość”, zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Partnerem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. W targach wzięło udział 22 wystawców, w tym lokalni pracodawcy, agencje pośrednictwa pracy, biura karier uczelni wyższych, szkoły policealne, ośrodki szkoleniowe, Powiatowy Urzędy Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Odwiedzający targi mieli okazję do nawiązania kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z ofertami pracy, otrzymania materiałów informacyjnych w formie ulotek, broszur oraz skorzystania z konsultacji i usług oferowanych przez wystawców.

                   

8.03.2011 - IV Forum Rynku Pracy

IV Forum Rynku Pracy zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Inicjatywa miała formę targów pracy. Jej celem było stworzenie możliwości osobom bezrobotnym nawiązania kontaktów z przedstawicielami największych firm regionu oraz organizacji wspierających rynek pracy. Na hali znajdowało się ok. 100 stanowisk. Osoby odwiedzające miały możliwość uzyskania informacji o panujących tendencjach na rynku pracy, poszukiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Ponadto zainteresowani mogli uzyskać informacje o zasadach prowadzenia i źródłach pozyskiwania środków na działalność gospodarczą oraz
na temat możliwości rozwoju zawodowego. Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Informacji udzielono 273 osobom. Zakres udzielanej informacji obejmował: usługi CIiPKZ, możliwości podjęcia pracy za granicą, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz sposoby finansowania własnej działalności gospodarczej.

    

    

21.10.2010 -Konferencja "Rynek pracy XXI wieku" i Targi Edukacyjno-Zawodowe

21 października 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja „Rynek pracy XXI wieku” oraz Targi Edukacyjno – Zawodowe zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Przedsięwzięcia odbyły się w ramach obchodzonego w dniach 18 – 24 października Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego, poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników oraz konfrontacja wiedzy i wyobrażeń młodych ludzi na temat rynku pracy i jego wymagań z rzeczywistością.

W targach wzięło udział siedemnastu wystawców m.in. pracodawcy, instytucje i organizacje wspierające rynek pracy, przedsiębiorczość, organizacje pozarządowe, jak i jednostki działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych. Uczestnicy konferencji i osoby odwiedzające targi miały możliwość uzyskania informacji na temat ofert szkoleń, kursów, zawodów poszukiwanych na terenie województwa podlaskiego, jak również usług rynku pracy. Ponadto, odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertami pracy lokalnych pracodawców, z warunkami oraz kryteriami selekcji kandydatów, a także kwalifikacjami pożądanymi na określone stanowiska. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przygotowało stoisko z materiałami na temat usług poradnictwa zawodowego oraz prowadzonych warsztatów. Osoby odwiedzające stoisko chętnie korzystały z konsultacji doradców zawodowych oraz brały udział w konkursie na temat zagadnień rynku pracy.

 

 


10.06.2010 -Dzień Kariery Osób Niepełnosprawnych

10 czerwca 2010 roku CIiPKZ uczestniczyło w Dniu Kariery Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Urząd Miejski w Białymstoku w Hotelu Gołębiewski.

Przygotowano stoisko z bogatym zestawem broszur i ulotek, które cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi.

 

 

10-11.03.2010

Targi Pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej brało udział w targach zorganizowanych w ramach projektu „Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”, w dniach 10-11 marca 2010 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Impreza trwała 2 dni. W pierwszym dniu równocześnie z targami odbywała się konferencja zawodowa pt.: „Modernizacja kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy” i II Turniej Wiedzy o Zawodach. W Targach uczestniczyło 70 firm oferujących szkolenia, możliwość zatrudnienia, odbycia stażu , praktyk. Targi skierowane były głównie do młodzieży szkół białostockich i absolwentów.

CIiPKZ dysponowało bogatym zasobem ulotek zakresu: usług EURES, informacji o zawodach ,działalności Zielonej Linii, projektach PO KL. Pracownicy CIiPKZ udzielili 172 osobom informacji i konsultacji.

 

 


1-2.03.2010

Targi Pracy Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 01.03.2010r. w siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku, na Wydziale Filologicznym odbyły się Targi Pracy: „Przez praktykę i staż do wymarzonej pracy”, zorganizowane przez Biuro Karier oraz Dział Informacji i Promocji UwB. Impreza była adresowana do studentów i absolwentów, zainteresowanych bezpośrednim kontaktem z pracodawcami oraz zaplanowaniem własnego rozwoju zawodowego. Wśród wystawców obok instytucji zajmujących się wsparciem młodych osób na rynku pracy tj: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Oddział
w Białymstoku, CKU, znalazły się też: British American Tobacco Polska S.A., Grupa Handlowa Emperia, WUP. Nasze stoisko odwiedziło 37 osób. Pracownicy WUP udzielili informacji i konsultacji, które dotyczyły głównie usług CIiPKZ oraz ofert pracy w ramach sieci EURES. W trakcie targów doradcy zawodowi CIiPKZ przeprowadzili również zajęcia, pierwszego dnia: „Warsztat samopoznania”, drugiego „Ja i asertywność”.

Targi Pracy znalazły uznanie zarówno wśród studentów jak i absolwentów.

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share