Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Nasze opracowania

Zasoby informacji zawodowych

1. Informacje o zawodach i specjalnościach

Klasyfikacja zawodów i specjalności - 2014 (oprac. MPiPS)

Klasyfikacja zawodów i specjalności - tworzenie i stosowanie (oprac. MPiPS)

Standardy kompetencji zawodowych

Standardy kwalifikacji zawodowych

Perspektywy - wyszukiwarka zawodów


2. Informacje o rynku pracy, pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności

Informator - Agencje zatrudnienia w województwie podlaskim - 2015

Informator - Zakłady Pracy Chronionej i Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim - 2015

 Profile pracodawców - pracuj.pl

 Kariera - Katalog pracodawców


3. Metody i sposoby poszukiwania pracy

Poradnik - Jak poszukiwać pracy (2014)

Poradnik - Jak poszukiwać pracy (2010)

Publikacja zawiera wskazówki dotyczące poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), zakładania własnej firmy,a takżezasad ubiegania się o formy pomocy świadczone przez urzędy pracy osobom zarejestrowanym.

 

 

 


4. Szkoły, uczelnie wyższe i instytucje szkoleniowe

 Informator o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji na uczelnie wyższe na terenie województwa podlaskiego-2015

Informator o szkołach policealnych na terenie województwa podlaskiego - 2015

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa podlaskiego (oprac. Kuratorium Oświaty) - 2015

Informator o kwalifikacyjnych kursach zawodowych na terenie województwa podlaskiego (oprac. Kuratorium Oświaty) - 2015

Instytucje szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego - 2014

Instytucje szkoleniowe z terenu Łomży i okolic - 2015

Rejestr Instytucji Szkoleniowych


5. Strony internetowe, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy


6. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych


7. Informacje o warunkach świadczenia pracy  

Warunki świadczenia pracy

Uprawnienia osób niepełnosprawnych


8. Warunki podejmowania działalności gospodarczej

Ulotka - jak założyć działalność gospodarczą

Wniosek CEIDG-1

Instrukcja do wniosku CEIDG-1


9. Instytucje i organizacje przydatne w poszukiwaniu pracy i rozwiązywaniu  problemów zawodowych

 Informator - Agencje zatrudnienia w województwie podlaskim - 2015

Informator - Spółdzielnie socjalne na terenie województwa podlaskiego - 2015


10. Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania

Stowarzyszenia zawodowe z terenu Białegostoku

Stowarzyszenia zawodowe z terenu Suwałk

Stowarzyszenia zawodowe z terenu Łomży

Stowarzyszenia zawodowe - pozostałe miejscowości


 11. Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych


12. Projekty

Informacja o projektach realizowanych na terenie województwa podlaskiego - 2014 - 2105

www.inwestycjawkadry.pl

www.projekty.efs.gov.pl

Opracowania - Podlaski Warsztat Doradcy Zawodowego


Projekt "JOB-wsparcie dla bezrobotnych" w ramach programu Leonardo Da Vinci.
Poradnik powstał w ramach projektu „JOB - wsparcie dla bezrobotnych” Programu Leonardo da Vinci Wymiany i staże, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu Wspólnot Europejskich.
Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach ww. projektu odpowiada wyłącznie jego promotor Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Krajowa Agencja oraz Komisja nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu.

Pobierz opracowaniew formacie pdf >>kliknij<<


 Pierwszy zeszyt„Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego”skierowany do doradców zawodowych pracujących w publicznych służbach zatrudnienia oraz do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zawiera informacje niezbędne osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, które noszą się z zamiarem stworzenia własnej firmy. Informator może być pomocny także doradcom zawodowym w efektywnym przekazywaniu przedmiotowych informacji swoim klientom.

 


Drugi zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” skierowany do doradców zawodowych pracujących w publicznych służbach zatrudnienia Scenariusz zawiera kilka przykładowych ćwiczeń możliwych do wykorzystania podczas zajęć, jak również zakres istotnych informacji dotyczących komunikacji.


Trzeci zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego”pt. "Zredukuj stres"skierowany do doradców zawodowych pracujących w publicznych służbach zatrudnienia. Publikacja zawiera szczegółowy program zajęć wraz z ćwiczeniami, które mogą być wykorzystane podczas zajęć warsztatowych dotyczących radzenia sobie ze stresem.


Czwarty zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” pt. "Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej" skierowany do doradców zawodowych pracujących w publicznych służbach zatrudnienia. Publikacja zawiera scenariusz warsztatu przygotowującego osoby bezrobotne i poszukujące pracy do rozmowy kwalifikacyjnej.


Piąty zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” pt. "Rekrutacja i selekcja pracowników" skierowany do doradców zawodowych, pracodawców, osób przygotowujących proces rekrutacji, a także osób poszukujących pracy. Opracowanie zawiera opis ważniejszych metod rekrutacji i selekcji oraz wyjaśnienie kluczowych pojęć, związanych ze współczesnym procesem doboru kadr.


Szósty zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” pt. "Ja i asertywność" skierowany do doradców zawodowych i liderów Klubów Pracy. Publikacja zawiera kompletny program warsztatów grupowych na temat asertywności do wykorzystania w formie zajęć dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Siódmy zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” pt. "Bliżej pracy - poradnik dla osób poszukujących pracy" to praktyczne wskazówki dla tych, którzy chcą przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne lub nauczyć się skutecznych sposobów aktywnego poszukiwania pracy.


Ósmy zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” pt. "Jak szukać inforamcji potrzebnych do wyboru zawodu" to to publikacja zawierająca szereg ćwiczeń i narzędzi przeznaczonych dla osób pracujących nad stworzeniem swojego projektu zawodowego.


Dziewiąty zeszyt „Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” pt. "Zastosowanie testów psychologicznych w poradnictwie zawodowym" to opracowanie zawierające informacje na temat testów stosowanych przez doradców zawodowych z wyksztalceniem psychologicznym oraz wyniki badań przeprowadzonych za pomocą Kwestionariusza Samooceny SES Morrisa Rosenberga wśród osób bezrobotnych i pracujących.


              Dziesiąty zeszyt "Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego” pt. "Zacznij od siebie. Wyznaczanie celów oraz planowanie w pracy doradców zawodowych" to opracowanie zawierające informacje i wskazówki na temat planowania, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie oraz skutecznego działania. Zeszyt zawiera przykłady ćwiczeń i narzędzi wraz z omówieniem ich zastosowania.


Jedenasty zeszyt "Podlaskiego warsztatu doradcy zawodowego" pt. "Motywacja oraz narzędzia do jej badania" to publikacja zawierajaca zebrane narzędzia wykorzystywane w diagnozie motywacji - motywacji do poszukiwania pracy, motywacji do osiągnięć, motywacji do pracy.


"Profesjonalizm usług urzędu pracy". Publikacjazawiera materiały nawiązujące do problematyki poruszanej na szkoleniach, skierowanych do pracowników urzędów pracy województwa podlaskiego, realizowanych w ramach projektu własnego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL 2004-2006, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynkupracy.


ABC dokumentów aplikacyjnych, czyli jak dobrze napisać życiorys i list motywacyjny

Pobierz opracowaniew formacie pdf kliknij


Dodatkowe opcje

Bookmark and Share