Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Czym jest Eures

(EUropean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) - system międzynarodowej wymiany ofert pracy - powstał na mocy Decyzji Komisji Europejskiej w październiku 1993 roku. Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia, takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne.

 

EURES służy zwiększeniu mobilności na europejskim rynku pracy, proponując usługi na rzecz pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób w EOG.


 

EURES jest nie tylko ważnym instrumentem pośrednictwa pracy, ale również doskonałą bazą informacji o właściwych przepisach prawa pracy oraz warunków życia i pracy w krajach EOG. Wszystkie usługi EURES dla osób poszukujących pracy i pracodawców są bezpłatne.

 

Cele sieci EURES:

 1. ułatwienie mieszkańcom EOG podejmowania pracy poza krajem zamieszkania

 2. doradzanie oraz wspieranie pracowników i pracodawców z regionów przygranicznych

 3. wspomaganie pracodawców w poszukiwaniu pracowników na terenie EOG,

 4. wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy.

 

Europejski Portal Mobilności Zawodowej (www.eures.europa.eu) powstał na bazie istniejącej sieci i portalu EURES jako element wspierania mobilności zawodowej na obszarze UE/EOG. Europejski Portal Mobilności Zawodowej dostarcza użytecznych informacji i porad z zakresu zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy oraz świadczy usługi pośrednictwa pracy, umożliwiając osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom – rekrutację pracowników w krajach Unii Europejskiej. Użytkownicy portalu mogą skorzystać z:

 1. bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,

 2. bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,

 3. informacji na temat warunków życia i pracy w poszczególnych krajach UE/EOG,

 4. informacji o możliwości podjęcia nauki za granicą.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej dostępny jest w językach urzędowych Unii Europejskiej. Jest narzędziem realizacji prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli europejskich, poprzez dostarczanie im niezbędnych informacji:

 1. o wolnych miejscach pracy na terytorium UE/EOG

 2. na temat warunków życia i pracy w poszczególnych krajach UE/EOG

 3. o najnowszych tendencjach na rynkach pracy

 4. o możliwości kształcenia i szkolenia (poprzez portal Komisji Europejskiej PLOTEUS prowadzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury)

 5. danych o doradcach EURES w każdym kraju sieci EURES (możliwość wyszukania doradcy EURES)

 6. stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia w poszczególnych krajach UE/EOG, partnerstw transgranicznych EURES

 7. realizowanych projektach rekrutacyjnych

Osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się n Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej poprzez uzyskanie loginu i hasła dostępu oraz wypełnienie formularza (CV), dostępnego dla pracodawców. Rejestracja oraz regularne odwiedzanie „konta” na portalu daje możliwość otrzymywania ofert pracy.

 

Krajowa strona internetowa EURES (www.eures.praca.gov.pl) została uruchomiona 1 maja 2004 r. w Polsce. Każdy kraj członkowski sieci EURES jest zobligowany do utworzenia i prowadzenia krajowej strony internetowej EURES. Strona ta pełni dwie zasadnicze funkcje:

 1. funkcja informacyjna wobec polskich klientów sieci EURES (podstawowe informacje o sieci EURES, podstawy prawne sieci EURES, informacje o doradcach EURES w Polsce, linki do bazy danych ofert pracy i warunków życia i pracy na Portalu EURES, informacje o dostępie do rynków pracy w krajach EOG, informacje o projektach rekrutacyjnych i targach pracy, informacje o okresach przejściowych, raporty z działalności EURES w Polsce)

 2. funkcja informacyjna wobec kadry EURES w Polsce (strona za hasłem).

 

EURES TRANSGRANICZNY (EURES T)

W rejonach przygranicznych istnieje możliwość utworzenia partnerstwa pomiędzy służbami zatrudnienia terytorialnie związanymi z regionami przygranicznymi i działającymi w tych regionach partnerami społecznymi – struktury takie noszą nazwę EURES transgraniczny (EURES T). EURES T jest międzyregionalnym partnerstwem, stanowiąc jednocześnie część sieci EURES, której głównym celem jest wsparcie mobilności na transgranicznym rynku pracy.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share